De duivelse Embryowet
8 minuten leestijd
Eva Vlaardingerbroek

De duivelse Embryowet

Worden mens-dier-kruisingen straks werkelijkheid?

De duivelse Embryowet
8 minuten leestijd
Dit artikel is een vertaling van het artikel The Dutch Demonic Embryo Act zoals deze eerder verscheen op de Substackpagina van Eva.

Het zal overbodig zijn u te vertellen dat ik mijn overheid wantrouw. Iedereen die ooit één van mijn interviews heeft gezien of die mij heeft horen spreken over de talloze schendingen van de wet die onze overheid door de jaren heen heeft begaan, zal dit kunnen beamen. Denk aan de vreselijke Covid-beperkingen, het uit de weg ruimen van de onschuldpresumptie en recentelijk de onteigening (lees: diefstal van land) van onze boeren. Kortom; de mensen die ons regeren vertegenwoordigen niet onze belangen. Dit wisten we al, maar wat nu volgt heeft mij toch ongelofelijk gechoqueerd.

Op 24 februari was ik te gast bij het YoutubeKanaal van Blckbx1 en daar sprak jurist Sven Hulleman over het plan van onze overheid om de Nederlandse Embryowet aan te passen. De huidige Embryowet2 is erop gericht kunstmatige inseminatie, IVF etc. te reguleren en is ongewijzigd gebleven sinds 2002. Deze wet zal echter ingrijpend veranderen in de nabije toekomst, als het aan de plannen van het kabinet ligt.

Welke redenen geven zij om de wet te willen veranderen? U kunt het wellicht al raden: “om de wet weer in lijn te brengen met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.”

Aha! DE WETENSCHAP™! Na de laatste drie jaar kan ik mij voorstellen dat alle alarmbellen gaan rinkelen als u deze woorden hoort—en terecht. Want ons kabinet, onder leiding van Ruttes neoliberale helspartij en Kaags D66 (waarbij een additionele 6 in de partijnaam niet zou misstaan), is nu voornemens om verreikende wijzigingen aan te brengen in de Embryowet, waaronder:

  1. Het verbod op het creëeren van een embryo voor doeleinden anders dan een zwangerschap wordt opgeheven.
  2. De definitie van “embryo” wordt aangepast; waarbij rekenschap wordt gehouden met ontwikkelingen op het gebied van “embryo-gelijkende structuren” (ELS)3 wat twee soorten mens-dierexperimenten mogelijk maakt die momenteel buiten het bereik van de Embryowet vallen.

Ja; u leest het goed. Met andere woorden: ons kabinet wil het creëeren van een embryo voor louter “wetenschappelijke” doeleinden wettelijk toestaan. Oftewel, ze willen het legaal maken om leven buiten de baarmoeder te maken, het in leven te houden met als enige doeleinde om ermee te experimenteren en het na 28 dagen weer te doden. En met dit leven willen ze experimenten met kruisingen tussen dier en mens uitvoeren.

Hoe? Zoals gezegd zijn er twee opties: ze kunnen “overgebleven” bevruchte embryo‘s gebruiken van vrouwen die een IVF-behandeling hebben gehad; of ze kunnen werken met wat ze “embryo-gelijkende structuren” noemen. Dit behelst stamcelstructuren die een embryo in het geheel of deels nabootsen maar waarvoor bij het maken geen echte ei- of spermacel noodzakelijk is.

Hiervoor zijn slechts “geïnduceerde pluripotente stamcellen” (iPSC)4 nodig die afkomstig zijn van huid- of bloedcellen en die geherprogrammeerd zijn tot een embryo-achtige pluripotente staat waarbij de mogelijkheid ontstaat hieruit elke gewenste menselijke cel te ontwikkelen en deze te benutten voor therapeutische doeleinden. Dit klinkt in mijn oren alsof Huxleys Brave New World niet langer een fictief werk genoemd mag worden.

Wat interessant is hieraan is dat — zoals gewoonlijk — dit voorstel om de Embryowet te wijzigen het volk wordt voorgespiegeld als noodzakelijk en moreel juist. “Als we de huidige staat van de wetenschap niet volgen, zullen we bepaalde medische problemen nooit oplossen; en kunnen we geen levens redden”, zeggen ze dan.

De Nederlandse Gezondheidsraad pleit bijvoorbeeld voor de deregulatie van “IPS-chimaeren”5, wat het plaatsen van menselijke IPS-cellen in een dierlijk embryo behelst, in een poging om bijvoorbeeld menselijke organen te kweken teneinde deze voor transplantatie te kunnen gebruiken. Wie kan hier tegen zijn? Als u uw nieren verliest wilt u toch immers ook een transplantaat kunnen ontvangen?

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals Reactionary Modernism, in onze boekenwinkel.

Reactionary Modernism

En maakt u zich geen zorgen; het zal allemaal onder streng toezicht gebeuren van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Wat ze echter niet vermelden, is dat het de CCMO zelf was die pleitte voor de “noodzaak” de Embryowet te wijzigen. Verder laten ze na te vermelden, wanneer ze u trachten te bedwelmen met hun mooie woorden over “vooruitgang” en het “redden van levens”, dat zij om “levens te redden” eerst leven moeten creeëren, ermee moeten experimenteren om het vervolgens te verminken en vermoorden.

In deze context is het werkelijk onvoorstelbaar te noemen dat de ChristenUnie geen vinger heeft uitgestoken om dit plan tegen te gaan. Ze hebben hun handen in onschuld gewassen en de makkelijke weg gekozen door technisch gezien niet betrokken te zijn bij de wijziging van deze wet en in plaats daarvan stilletjes aan de zijlijn te blijven staan, erop vertrouwende dat de linkse oppositiepartijen voor de wetswijziging stemmen zodat deze zonder hun expliciete steun toch wordt aangenomen.

De enige partij die enige vragen van beduiding heeft gesteld, is de SGP. De leden van de SGP-fractie vroegen of men de beschermwaardigheid van embryo’s wel afhankelijk moest maken van andere belangen: “Wordt hiermee niet de basis gelegd voor het instrumentaliseren van menselijk leven in het belang van anderen op een manier die onwenselijk is?”6

Het antwoord dat onze gezondheidsminister gaf, was uiteraard volledig in lijn met de morele en intellectuele onsamenhangendheid die de moderne liberaal typeert. Hij antwoordde:

“De kerndoelstelling van de Embryowet is en blijft het evenwicht vinden tussen enerzijds het respect voor (beginnend) menselijk leven en anderzijds het belang van andere waarden zoals de vooruitgang van de medische wetenschap en de kwaliteit en veiligheid van de toekomstige geneeskunde. De beschermwaardigheid van het embryo is met deze kerndoelstelling niet absoluut, maar kan worden afgewogen tegen andere belangen die voor de maatschappij belangrijk zijn.”

Op de vraag wat de morele basis vormt voor de “beschermwaardigheid” van het embryo, antwoordde de minister:

“Het vermogen om uit te groeien tot een mens ligt aan de basis van deze beschermwaardigheid. Dit geldt voor de Embryowet in de huidige vorm, en ik heb niet het voornemen om dat te veranderen.”

Natuurlijk is hij niet voornemens dit te wijzigen, want hij weet dat de experimenten die hij nu wil reguleren met mens-dier-embryo’s (cybriden), die zo om en nabij de 99,9% menselijk DNA en 0,1% dierlijk DNA bevatten, nagenoeg nul vermogen hebben om uit te groeien tot een mens. Deze gedachtegang volgende, alsook het bereik van de Embryowet in ogenschouw houdende, betekent dit dat deze schepselen niet in aanmerking zullen komen voor “bescherming”.

En dit is waar we tot de kern van dit alles geraken. De bewering dat “het vermogen om uit te groeien tot een mens” een embryo “beschermwaardigheid” geeft, is moreel en intellectueel hol. Het is daarbij een gevaarlijke uitspraak.

Eerstens, deze redenering volgende is het de overheid die de “beschermwaardigheid” van een menselijk leven bepaalt. Dit betekent dat de overheid het ook kan afnemen. Dit idee staat mij niet aan en het stond de Founding Fathers van de Verenigde Staten zeker niet aan. Dit is in feite de hele reden waarom zij, bij het schrijven van de Onafhankelijkheidsverklaring, het volgende schreven:

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk."7

Dit betekent, dat u geen rechten heeft omdat de overheid ze u heeft gegeven, maar omdat u geschapen bent door God. En dit is iets dat niemand u af kan nemen.

Het is echter exact dit gegeven waarvan ik denk dat een machtswellustige overheid deze u graag doet vergeten. Als we terugkeren naar de stelling dat een embryo bescherming verdient omdat het het vermogen bezit een mens te worden, moeten we ons bewust zijn van het feit dat dit het gegeven ontkent, dat een embryo reeds menselijk leven IS. Het idee wordt zo ontkend dat, vanaf het moment van bevruchting, leven ontstaat en het leven an sich beschermwaardig is.

En dit is wat er gebeurt in een samenleving die van God vervreemd is geraakt. In een samenleving waar mensen niet langer geloven dat God bestaat en dat Hij de schepper van het leven is en naar Zijn beeld zijn geschapen; alles mag. Onze “opperheersers” wanen zich God.

Want als het leven toch niet heilig is, en we ermee kunnen doen wat we willen, waarom zouden we dan niet menselijke cellen met dierlijke mengen? Waarom zouden we geen baby buiten de baarmoeder maken? Waarom scheppen we niet een heel leger moederloze babies die we als arbeiders in kunnen zetten? Of wellicht zelfs oorlog kunnen laten voeren? Als het allemaal voor het grotere goed is, en wij zelf kunnen bepalen wat dat grotere goed is, wat is dan het probleem?

Uiteraard is mijn redenering hier extreem, maar enkel omdat het extreem is — en we willen niet denken dat het kan gebeuren, betekent niet dat het niet zal gebeuren. We kunnen het feit dat mensen kwaad doen in naam van het goede niet ontkennen. We moeten heel voorzichtig zijn, want als de Rubicon eenmaal is overgestoken en we beginnen met knoeien met de menselijke aard — met het herscheppen hiervan — zal het niet gemakkelijk zijn om terug te keren.


  1. De betreffende uitzending kunt u hier bekijken↩︎

  2. De huidige Embryowet kunt u hier inzien. ↩︎

  3. Embryo-like structures. ↩︎

  4. Induced pluripotent stem cells, de afgekorte variant IPS wordt ook dikwijls gebruikt, zo ook verderop in het artikel ↩︎

  5. Zie daarvoor de pagina van de Gezondheidsraad De regulering van cybriden en chimaeren↩︎

  6. Deze vraag en de antwoorden die in dit deel van het artikel volgen zijn afkomstig uit deze kamerbrief van minister Ernst Kuipers van volksgezondheid, daterende van 23 februari 2023. ↩︎

  7. Het originele citaat luidt: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” ↩︎