Devolutietheorie
8 minuten leestijd

Alexander Wolfheze

Devolutietheorie

De Futuro-Fundamentalistische Revolutie, deel 1

Devolutietheorie
8 minuten leestijd

“Derhalve, dat niemand uit flauwheid of uit schroomvalligheid denke of zegge dat een mensch te ver kan gaan in het zoeken naar waarheid; dat hij al te kundig kan zijn in het boek van Gods woord of in het boek van Gods werken; dat hij te groot kan zijn in de kennis van God of in de wijsbegeerte. Laat hij liever trachten in beiden eindelooze vorderingen te maken.” - Francis Bacon, vert. Tiberius Cornelus Winkler.

“De toekomst: de tijdsrichting waarin de entropie van een geïsoleerd macroscopisch systeem toeneemt” - vrij naar ‘Nieuwe Grote Sovjet Encyclopedie’, Wikipedia.

De Nederlandse vertaling van Charles Darwin’s On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life verscheen al in 1860, minder dan een jaar na de publicatie van het Engelstalige origineel. De titel werd vertaald als ‘Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus, of het bewaard blijven van bevoorregte rassen in den strijd des levens’. Opvallenderwijs verscheen Charles Darwin’s meesterwerk, nog altijd de grondslag van de op diens ‘natuurlijke selectie’ principe berustende en later met begrippen als ‘evolutionaire wapenwedloop’ en ‘seksuele marktwaarde’ uitgewerkte evolutietheorie, in een tijd waarin sociaal-politiek gelijkheidsdenken en sociaal-economisch emancipatiestreven Westerse maatschappijen begonnen te overheersen. Het Emancipatie Edict van Tsaar Alexander II, dat een einde maakte aan de Russische lijfeigenschap, trad in werking in 1861. De Emancipatiewet, ondertekend door Koning Willem III om de slavernij in West-Indië te beëindigen, ging in op 1 juli 1863 (1 juli is, als Ketikoti bekend, daarom een nationale feestdag in Suriname). Het Dertiende Amendement van de Amerikaanse grondwet, door President Lincoln ontworpen om de slavernij af te schaffen, werd rechtskrachtig in 1865.

Nu, inmiddels meer dan 120 jaar later, hebben beide denkwijzen, zowel dat van darwinistische ‘natuurlijke selectie’ als dat van ‘progressief’ gelijkheidsdenken, essentiële ideologische functies gekregen in Westerse samenlevingen. Het zijn elkaar functioneel aanvullende onderdelen van het standaard politiek-filosofische denksysteem van de moderniteit: het historisch-materialisme.1 Enerzijds overheersen het dogmatisch ‘sociaal-darwinisme’ en de eruit afgeleide hyper-kapitalistische ‘strijd van allen tegen allen’ de Westerse denkwereld op individueel niveau ter rechtvaardiging van een zuiver en alleen op geld-denken gebaseerde neo-liberale maatschappelijke machtsorde. Anderzijds overheersen het dogmatisch egalitarisme en de eruit afgeleide alles-nivellerende ‘politieke correctheid’ de Westerse leefwereld op collectief niveau en rechtvaardigen zo de geperverteerde anti-rechtstaat en de rancuneuze cancel culture van haar soixante-huitard ‘schijnélite van valsemunters’. De functionele afperking tussen beide bereiken, die alle vormen van maatschappelijk onvrede en verzet tegen de nieuwe machtselite neutraliseert door ze te ‘framen’ als cultuur-marxistische ‘emancipatie’ en te herleiden tot (feministische, alloseksuele, allochtone) ‘identiteitspolitiek’, vereist echter een collectieve cognitieve dissonantie van historisch ongeëvenaarde proporties.

In de Nederlandse context - feitelijk een ‘snelkookpan’ experiment dat een ‘bananen republiek’ juridisch vacuüm, een ‘narco-staat’ open-grenzen economie en massa-immigratie op vervangingsniveau combineert - neemt deze collectieve cognitieve dissonantie inmiddels hallucinante vormen aan. De gelijktijdige realiteit van semi-victoriaans neo-liberalisme (‘privatisering’, ‘marktwerking’, ‘participatiesamenleving’) en geforceerde etnische vervanging (‘asiel opvang’, ‘gezinshereniging’, ‘arbeidsmigratie’) vergt, naast in toenemende mate totalitaire media censuurmaatregelen en justitiële inquisitie praktijken, nu ook een ideologische Flucht nach vorne. Dit blijkt uit het feit dat het jaar 2020 niet alleen in bijzondere mate werd gekenmerkt door totalitaire (sociale) media censuur (‘commercieel’ gerealiseerd via deplatforming, shadow bans, search result removal) en totalitaire wetgeving (formeel toegespitst op fake news, hate speech, social distancing) maar ook door extremistische ideologische framing - meest dramatisch in de Black Lives Matter (BLM) psy-op.2 De BLM beweging belichaamt een prefect georkestreerde gelijktijdige toepassing van zowel de sociaal-darwinistische als de politiek-egalitaire kernideologieën van de nihilistisch-globalistische - en dus anti-Westerse - machtelite. Met BLM zet deze machtelite het darwinistische principe van ‘natuurlijke selectie’ namelijk in als wapen van egalitaire nivellering - door het om te keren.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De Zwarte Poolster, in onze boekenwinkel.

De Zwarte Poolster

Om deze strategie van psycho-sociale oorlogsvoering te doorgronden moet men zich rekenschap geven van het omgekeerde waarden- en normen-systeem van de machtselite, waarin alles wat ‘traditioneel’ goed was ‘progressief’ slecht is - en omgekeerd.3 Zwart is wit en wit is zwart. Na meer dan een halve eeuw van in eerste plaats psychische (cultuur-marxistische) ‘de-constructie’ van de Westerse cultuur, bewerkstelligd door ‘vrije’ opvoeding, ‘waardevrije’ scholing en ‘kritische’ media (en dus effectief twee volle generaties onderbreking van culturele transmissie), acht de machtelite de Westerse volkeren blijkbaar rijp voor de in eerste plaats fysieke ‘re-constructie’ van de ex-Westerse thuislanden. Deze re-constructie behelst wederom omkering en betekent dus idealiter dat mannen vrouwen worden (trans-genderisme, homo-activisme), dat vrouwen mannen worden (feminisme, arbeidsparticipatie), dat volwassenen kinderen worden (infantiliserende feestcultuur, betuttelende bureaucratie), dat kinderen volwassenen worden (seksualiserende propaganda, digitaal narcisme), dat inheemsen uitheems worden (economisch marginalisering, sociale vervreemding) en dat uitheemsen inheems worden (massale immigratie, gesubsidieerde kolonisatie). En, last but not least, dat ontwortelde blanken in hun eigen thuislanden worden ‘zwart gemaakt’ terwijl kleurling kolonisten daar worden ‘witgewassen’: vandaar de consistente inzet van de nihilistisch-globalistische machtelite op ‘institutioneel racisme’ en ‘wit privilege’. ‘Wit privilege’ dient ertoe blanken ‘zwart te maken’ door een combinatie van geïnternaliseerde schuldcomplexen en publieke intimidatie. Tegelijk dient ‘institutioneel racisme’ ertoe kleurlingen ‘wit te wassen’: het rechtvaardigt hun consistente straffeloosheid (systematische asielfraude, gedoogde illegaliteit, onbestreden overlast, weggecensureerde misdaadcijfers, D666-rechtspraak) en speciale voorrechten (personeelsquota’s, woningvoorrang, inrichtingskosten, startersubsidies, dubbele paspoorten).

Feitelijk beoogt de nihilistisch-globalistische machtselite met deze anti-Nietzscheaanse Umwertung aller Werte een anti-evolutionair programma te verwezenlijken: haar fascinatie met trans-humane mode-projecten (trans-genderisme, kosmetische chirurgie, gedigitaliseerde relaties, virtual reality games, microchip- en nano-biotechnologie) bevestigt dit. Met dit anti-evolutionaire programma verwezenlijkt de machtselite haar waarden en normen, zij staat immers voor alles wat maximaal onnatuurlijk, onmenselijk, ongevoelig, onwettig en onwaardig is. De nihilistisch-globalistische machtselite van het Westen beoogt niets meer of minder dan een luciferiaanse opstand tegen de gehele - zogenaamd ‘verouderde’ - natuurlijke orde en alle - zogenaamd ‘achterhaalde’ - menselijke tradities. De demonische doelstellingen van de machtselite maken haar tot de vijand van zowel de natuur als de mens, om nog maar helemaal niet te spreken over de Schepper van natuur en mens. Deze machtselite is dus letterlijk een vijandelijke elite - zij vertegenwoordigt in zekere zin een absoluut kwaad.

Voor de radicaal-negatieve ‘devolutie theorie’ van de globalistische vijandelijke elite en de door haar geëntameerde Great Reset biedt Europees Nieuw Recht een totaal-alternatief: een radicaal-positief Archeo-Futuristisch - of zo men wil: Futuro-Fundamentalistisch - wereldbeeld en een op dat wereldbeeld gebaseerde Culturele Revolutie. Binnen Europees Nieuw Rechts en binnen de snel opkomende ‘Diep Recht(s)’ beweging wereldwijd is het Archeo-Futurisme, dat zowel op cultuur-historisch als op politiek-filosofisch vlak de historisch-materialistische illusies van zowel het liberaal-normativisme als het cultureel-marxisme heeft weggevaagd, in stormachtige ontwikkeling. Zoals alle organisch groeiende en historisch levensvatbare ideeën is het Archeo-Futurisme een project-in-wording, maar er is elders - mede door de schrijver van dit opstel - al genoeg over geschreven4 om het hier als referentiepunt op te voeren ten aanzien van het noodzakelijk alternatief voor de nihilistisch-globalistische Great Reset, namelijk een radicale anti-nihilistische en anti-globalistische Culturele Revolutie. De vereiste diepgang en omvang van die Culturele Revolutie zijn zodanig dat zij met recht kan worden omschreven als ‘Futuro-Fundamentalistisch’. De diepte en breedte van die Futuro-Fundamentalistische Revolutie zijn het best in te schatten door te kijken naar wat zij allemaal gaat wegvagen - en dat is niets meer en niets minder dan de gehele, dubbel neo-liberaal/cultuur-marxistische, maatschappelijke orde van het huidige Westen.

Vóór alles zal echter het wereldbeeld van de globalistische vijandelijke elite moeten worden geëlimineerd: haar infrastructuur, dat wil zeggen haar fysieke (economische, politieke) macht, valt en staat immers met haar superstructuur, dat wil zeggen haar psychologische (ideologische, filosofische) autoriteit. Het is dus tijd voor een kritische evaluatie van de ‘devolutietheorie’ van de vijandelijke elite: het eenvoudigst kan dat door die nieuwe ‘devolutietheorie’ simpelweg naast de lat te leggen van de oude evolutietheorie. En dan leveren oude evolutietheorie termen plotseling een aantal heel nieuwe inzichten: een paar van die termen leveren toepasselijke motto’s voor de zes delen van deze essay-serie:

 • Tegen-natuurlijke selectie:
  motto: ‘snelle verandering van wezens buiten de natuurstaat’
  (culturele devolutie: democratisering, feminisering, infantilisering)
 • Domesticering:
  motto: ‘het gewennen aan het klimaat’
  (intensieve menshouderij: economische, sociale, psychologische, politieke selectie)
 • Hybridisering:
  motto: ‘inheems worden’
  (open grenzen: asielopvang=slavenimport, diversiteit=piraterij; immigratie=kolonisatie)
 • Verelendungstheorie:
  motto: ‘wiskundige toename in getal’
  (accelerationisme: wiskundige zekerheid als postmoderne voorzienigheid)
 • ‘Een remedie tegen chaos’:
  motto: ‘afwezigheid of zeldzaamheid van overgangsvormen’
  (de Futuro-Fundamentalistische Revolutie)
 • ‘Edge of Tomorrow’:
  motto: ‘terugkeren tot lang verloren kenmerken’
  (Lagebesprechung en frontverkenning)

Dit essay maakt deel uit van de essay-serie ‘De Futuro-Fundamentalistische Revolutie’. Zie hier het volgende deel.


 1. Verg. Alexander Wolfheze, The Sunset of Tradition and the Origin of the Great War (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2018) 53ff. (Dit in Nederland gecensureerde boek is online verkrijgbaar bij de uitgever - een tekstvoorbeeld is daar vrij toegankelijk via de knop View Extract). ↩︎

 2. Verg. Alexander Wolfheze, ‘De laatste golf. Reader’s Digest voor een zwart jaargetijde’. idnl.org 15/20 juli 2020. ↩︎

 3. Verg. Alexander Wolfheze, Alba Rosa. Tien Traditionalistische opstellen over de Crisis van het Moderne Westen (Londen: Arktos, 2019) 172ff. (Inmiddels is ook de Nederlandstalige versies van dit in Nederland gecensureerde boek is online verkrijgbaar bij de uitgever - voor een vrij toegankelijke Nederlandstalige boekbespreking zie de boekbespreking op idnl.org↩︎

 4. Verg. Wolfheze, Alba Rosa, 227ff. - voor een (Engelstalige) analyse van de wereldwijde ‘Diep Recht(s)’ beweging verg. Alexander Wolfheze, ‘Deep Right Rising. An Archaeo-Futurist Review of John Bruce Leonard’s The New Prometheans’. geopolitica.ru 13 september 2019. ↩︎