‘Die tyranny verdrijven’
6 minuten leestijd

Alexander Wolfheze

‘Die tyranny verdrijven’

De Futuro-Fundamentalistische Revolutie, deel 6

‘Die tyranny verdrijven’
6 minuten leestijd

Dit essay maakt deel uit van de essay-serie ‘De Futuro-Fundamentalistische Revolutie’. Zie hier het vorige deel.


Motto: *‘afwezigheid of zeldzaamheid van overgangsvormen’*
(de Futuro-Fundamentalistische Revolutie)

*"Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable"* - John Fitzgerald Kennedy

Eén van de stellingen van Darwin’s evolutieleer is de ‘afwezigheid of zeldzaamheid van overgangsvormen’. Sociaal-darwinistisch doorgetrokken vindt deze leerstelling haar equivalent in de vele historische gevallen waarin volkeren eerder uitstierven dan evolueerden. Politiek-filosofisch doorgetrokken vindt zij haar equivalent in de vele historische gevallen waarin systemen eerder werden vervangen dan zich aanpasten. Wanneer een systeem niet langer dragelijk is voor een volk en wanneer de aan dat systeem ten grondslag liggende door dat volk wordt ervaren als een absoluut kwaad, dan is de tijd voor evolutie voorbij en komt de tijd voor revolutie nabij. Welk systeem het huidige totalitaire systeem van links-liberale dictatuur gaat opvolgen en wanneer de revolutie zal uitbreken is onmogelijk te voorspellen - behalve dan dat men veilig kan stellen dat het nieuwe systeem zal moeten passen bij het volk dat de revolutie draagt en dat het oude systeem pas door het volk omver zal worden geworpen wanneer het volk als geheel het oude systeem als een ondragelijk absoluut kwaad ervaart. Komt dat moment er niet of te laat, dan gaat het volk ten onder - het heeft zich dan al toekomst-onbestendig bewezen en moet dan verdwijnen uit de geschiedenis. De natuur is onverbiddelijk. Tot die tijd blijft er hoop voor het Nederlandse volk - hoop op de Futuro-Fundamentalistische Revolutie. Dit is wat de schrijver van dit deze essay-serie enige jaren geleden al schreef over die revolutie - een revolutie die innerlijk moet worden voltooid voor dat zij uiterlijk vorm kan krijgen:

‘Het is een oude wijsheid, die men steeds weer opnieuw aan kinderen voorhoudt: wie niet horen wil, moet voelen. Een pienter kind zal zijn vingers slechts eenmaal aan de hete kachel branden. Men is gewaarschuwd: elk woord dat uit de mond van de vijandelijke elite komt is een leugen. Als zij ‘multiculturele tolerantie’ zegt, bedoelt zij de door uzelf bekostigde massa-immigratie en de voor uw kinderen fatale etnische vervanging. Als zij ‘vrijheid van goederen, personen, diensten en kapitaal’ zegt, bedoelt zij offshore accounting, brievenbusfirma’s, witwasconstructies, narcostaat, industriële dumping, outsourcing en loondrukkende arbeidsmigratie. Als zij ‘milieubewustzijn’ zegt, bedoelt zij het bureaucratisch goedpraten van de bio-industrie, het winstgevende zelfbedrog van de commerciële ‘vergroening’ en de cynische symboolpolitiek van fictieve ‘klimaatdoelen’ en papieren ‘dierenwelzijn’. Als zij ‘vrijheid’ en ‘democratie’ zegt, bedoelt zij politiekcorrecte bewustzijnsvernauwing, demofobe zelfcensuur en transnationale tirannie. Als zij ‘vooruitgang’ en ‘verlichting’ zegt, bedoelt zij atavistische regressie en demonische duisternis. Haar media apparaat is de stinkende mond van de hel en haar bestuurlijke instituties zijn verregaand innerlijk bedorven.

Zeker, het is goed met rationele argumenten te strijden tegen de valse ideologie en het dictatoriale regime van de vijandige elite, maar wie nu nog twijfelt aan het bestaan van de demonische macht die achter haar staat heeft van haar metafysische achtergrond - de Crisis van de Moderne Wereld - volstrekt niets begrepen. Achter het concrete, het zintuiglijk waarneembare, achter alle zakelijke, logische overwegingen staat het irrationele, dat wil zeggen: de strijd tegen de demoon, tegen de antichrist. Overal en te allen tijde hebben de demonen in het duister het uur verbeid waarin de mens zwak wordt; waarin hij de plaats, hem door God op basis van vrijheid gegeven, eigenmachtig verlaat, waarin hij zwicht voor de druk van het kwaad, zich losmaakt van de machten van hogere orde en zo, nadat de eerste stap vrijwillig is gezet, gedreven wordt tot de tweede, de derde en nog verder, in een tempo, dat steeds sneller en sneller wordt. Overal en te allen tijde zijn er ook, als de nood het hoogst was, mensen opgestaan: profeten, heiligen en waarheidszoekers die zich van hun vrijheid bewust waren, die herinnerden aan de Ene Ware God en die, met Zijn hulp, het volk tot ommekeer maanden. Weliswaar is de mens vrij, maar hij staat weerloos tegenover het kwade zonder de Ene Ware God; hij is dan als een schip zonder roer, als een zuigeling zonder moeder, als een wolk, die zich oplost in het niets. Bestaat er, zo kunt u zich afvragen als u een gelovig mens bent, bestaat er in deze worsteling om het behoud van het hoogste goed, nog een reden tot aarzeling, nog een geldige intrige, nog een uitstel van beslissing, in de hoop dat een ander naar de wapens zal grijpen om u te verdedigen? Heeft God zelf u niet de kracht en de moed gegeven om te strijden? Wij móeten het kwaad gaan bestrijden daar waar het het machtigst is, en het is het machtigste in het regime van onze vijandige elite.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De Zwarte Poolster, in onze boekenwinkel.

De Zwarte Poolster

Er zij met nadruk op gewezen dat elke authentiek Nederlands verzet tegen onze vijandige elite dienstbaarheid aan buitenlandse mogendheden moet afwijzen. Hoewel het duidelijk is dat onze eigen vijandelijke elite een globale macht vertegenwoordigt en hoewel het Nederlandse volk tegen deze globale macht een gemeenschappelijk strijd kan voeren aan de zijde van andere Westerse volkeren, is het van essentieel belang dat de zwaargewonde Nederlandse geest van binnenuit wordt genezen. Aan de Nederlandse Renaissance moet dit voorafgaan: een duidelijk besef van de schuld die het Nederlandse volk op zichzelf heeft geladen met haar traagheid, lijdzaamheid, gemakzucht en collaboratie. Het moet zich losmaken van de vijandige elite - niet langer slaafs opzien tegen gehaaide bonusbankiers, graaiende grootaandeelhouders, politieke kartelcreaturen, gekochte journalisten en gecompromitteerde academici. Met alle felheid moet vervolgens de kloof zichtbaar worden gemaakt tussen het échte Nederlandse volk en de verraderlijke vijandige elite van ‘transnationale’ hyper-kapitalisten, ‘eurofiele’ kartel-politici, ‘kosmopolitische’ media-pundits en ‘geïnternationaliseerde’ pseudo-academici. Voor de ‘harde kern’ van deze vijandige elite, die niet alleen hun land en hun volk hebben verraden maar ook hun menselijkheid en geweten hebben opgegeven, bestaat er hier op aarde geen straf die in overeenstemming is met hun daden. Maar uit liefde voor komende generaties moet er na de val van de vijandige elite een voorbeeld worden gesteld - opdat niemand ooit meer de geringste lust zal voelen tot een soortgelijk verraad van land en volk of tot een soortgelijke minachting van God en Gods Wet.’1

*Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
U dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.*

- Wilhelmus


Dit essay maakt deel uit van de essay-serie ‘De Futuro-Fundamentalistische Revolutie’. Zie hier het volgende deel.


  1. Verg. Alexander Wolfheze, Alba Rosa. Tien Traditionalistische opstellen over de Crisis van het Moderne Westen (Londen: Arktos, 2019) 1275-7. (Inmiddels is ook de Nederlandstalige versies van dit in Nederland gecensureerde boek is online verkrijgbaar bij de uitgever - voor een vrij toegankelijke Nederlandstalige boekbespreking zie de boekbespreking op idnl.org↩︎