‘Edge of Tomorrow’
6 minuten leestijd

Alexander Wolfheze

‘Edge of Tomorrow’

De Futuro-Fundamentalistische Revolutie, deel 7

‘Edge of Tomorrow’
6 minuten leestijd

Dit essay maakt deel uit van de essay-serie ‘De Futuro-Fundamentalistische Revolutie’. Zie hier het vorige deel.


Motto: *‘terugkeren tot lang verloren kenmerken’*
(*Lagebesprechung* en *frontverkenning)

*"Kein schwierigerer Vormarsch als der zurück zur Vernunft"* - Bertolt Brecht

Met het inzettende Dark Winter seizoen van de globalistische Great Reset dient Nieuw Rechts - en heel ‘dissident rechts’ - zich te bezinnen op de volledig nieuwe maatschappelijke en geopolitieke realiteit van deze tijd. Het is tijd voor een uitgebreide Lagebesprechung en een strategische heroriëntatie. De globalistische vijandelijke elite heeft de ‘Corona Crisis’ van lente 2020 gebruikt voor een snelle en effectieve overschakeling van repressieve tolerantie naar totalitaire dictatuur. Zij heeft de BLM beweging van zomer 2020 gebruikt voor het institutionaliseren van expliciet anti-blank racisme. Zij heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen van herfst 2020 gebruikt voor het opgeven van de laatste schijn van vrije meningsuiting en democratische legitimiteit. De globalistische vijandelijke elite heeft na de grote tegenslagen van Brexit en ‘Trump’ blijkbaar besloten tot een definitief slotoffensief. Met dit va banque spel heeft zij door gelijktijdige inzet van al haar middelen een positie van nagenoeg onaanvechtbare hegemonie in de Westerse publieke ruimte: zij heeft een vrijwel alles afdekkende monopoliepositie in de politieke sfeer, in de rechtspraak, in het onderwijs en in de media. De laatste restanten ‘dissident rechtse’ presentie in deze bereiken worden nu - schrijvend in januari 2021 - met Biden’s Machtergreifung en Big Tech’s totaal-censuur weggevaagd. Nieuw Rechts kan zich voorafgaand de aankomende confrontatie met het nieuw-totalitaire globalisme geen naïviteit veroorloven: het babyboomer levensmotto ‘het gaat wel goed komen’ - typisch voor mensen die economische zekerheid sociale geborgenheid als vanzelfsprekend beschouwen - is evident achterhaald. Het gaat niet meer goed komen.

Op korte termijn staan alle lichten op rood. Enerzijds dient Nieuw Rechts zich rekenschap te geven van de nieuwe voordelen van de globalistische vijandelijke elite, en dan met name op het effect van haar twee nieuwste Wunderwaffen: (a) formeel gelegaliseerde omvolking (massa’s heimelijk, maar direct en legaal ingevlogen ‘migranten’) ten gevolge van het nu in werking tredende Global Compact for Migration (‘Marrakesj’) en (b) formeel gelegaliseerde dictatoriale noodbevoegdheden (avondklok, bewegingscontrole, reisbeperkingen, samenscholingsverboden, high tech surveillance, algoritmische censuur). Anderzijds dient Nieuw Rechts zich te beraden op de uitdagingen van de onvermijdelijke maatschappelijke polarisatie die gaat volgen op de globalistische Machtergreifung: hoe zal Nieuw Rechts omgaan met in de lijn der verwachting liggende maatschappelijke ‘auto-immuun reacties’, reacties die kunnen variëren van ongecoördineerde volkswoede en ‘ongeleid projectiel’ activisme tot een niet ondenkbare anti-globalistische terreurcampagne vanuit radicaliserende splintergroepen - of zelfs een in burgeroorlog resulterende wijdere geweldspiraal.

Op langere termijn staan alle lichten op groen. De door de globalistische vijandelijke elite bij haar Machtergreifung aangewende middelen - Corona dictatuur, BLM hersenspoeling, Biden coup - zullen op langere termijn een aantal voor haar uitermate negatieve maatschappelijke bijwerkingen veroorzaken. (a) Haar inheemse kernelectoraat, de infantiel-narcistisch geconditioneerde en reflexmatig links-liberaal kiezende babyboomers zullen door het Corona virus, de overbelaste zorg en ‘vaccinatie bijwerkingen’ versneld van het toneel verdwijnen. (b) De inheemse volksmassa’s, door decennia van economische welvaart en sociaal ‘festivisme’ gereduceerd tot hyper-materialistische consumenten met een aandachtsvermogen van maximaal een gemiddeld reclameblok of insta-moment, zullen door hun droogvallende inkomsten en hun doodvallende vertier bevattelijk worden voor radicale politiek. Het wegvallen van het tweemaandelijkse vakantievliegen, van het wekelijkse ‘shoppen’ en van het dagelijkse café bezoek schept tijd en ruimte - en als kritisch denken te veel gevraagd is om die tijd en ruimte te vullen, dan is kritisch voelen een voor de hand liggend alternatief. (c) De blank-, man-, hetero- en talent-hatende femo-homo-allo coalitie van nihilistische Social Justice Warriors, die nu de publieke sfeer beheersen en vrij baan hebben om hun meest extremistische utopieën te verwezenlijken, zullen hun volle rancune en sadisme in toenemende mate openlijk kunnen botvieren en hoe meer hun perverse psychopathie in het open daglicht zichtbaar wordt, hoe beter. Zij zullen eerst gevreesd, dan gehaat en tenslotte met alle mogelijke middelen bestreden worden.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De Zwarte Poolster, in onze boekenwinkel.

De Zwarte Poolster

Misschien dat latere historici deze jaren 2020-2021 zullen begrijpen als bio-evolutionair omslagpunt: het punt waarop natuurlijke en tegen-natuurlijke selectie, natuurlijke evolutie en culturele devolutie zich in de Westerse geschiedenis op beslissende wijze kruisen. De Westerse volkeren staan op de Edge of Tomorrow:1 op het scherpst van de snede gevoerd vergt de komende strijd tegen het globalistisch nihilisme de realisatie dat die strijd uiteindelijke een kruisvaart is tegen een onnatuurlijk, onmenselijk en zelfs buitenaards aandoend kwaad – tegen een absoluut kwaad. De geschiedenis - en de natuur - staan daarbij uiteindelijk aan de kant van hen die dit kwaad bestrijden. Uiteindelijk is het globalistisch nihilisme gedoemd te mislukken. Transgenders, homo’s en femo-extremisten planten zich uiteindelijk simpelweg niet voort - zij zullen niet gemist worden. Blank-hatende BLM-dames gaan via hun ‘interraciale’ experimenten en bastaard kinderen uiteindelijk simpelweg op in remigreerbare allochtone populaties - zij zullen niet gemist worden. Woke-activistische snow flake ex-mannen en obese hyper-consumenten sterven uiteindelijk simpelweg vanzelf uit wanneer ziekte, honger en oorlog de luxebubbel van het post-moderne Westen doorprikken - ook zij zullen niet gemist worden. En zo keren uiteindelijk de lang verloren geachte kenmerken terug van grote volkeren, hoogculturen en wereldbeschavingen: het vermogen tot zelfhandhaving (man zijn), het vermogen tot innovatieve aanpassing (intelligent zijn), het vermogen tot toekomstbestendig handelen (dienstbaar zijn), het vermogen tot zelfopoffering voor de groep (adel zijn), het vermogen tot instinctieve groepssolidariteit (volk zijn) en het vermogen tot transcendente referentie (heilig zijn).

Het nu in gang gezette proces van het elimineren van overbodige ballast bevat noodzakelijkerwijs een element van zelf-selectie: de toekomst is ook deels een keuze. Niet voor niets is toekomst een vrouwelijk woord: als men een vrouw zoekt dan moet men niet in de hoek staan afwachten, maar dan moet men op haar af stappen. De uitkomst van die stap wordt vervolgens bepaald door het lot. Maar zelfs dat lot is geen toeval: boven lot en toeval staat immers de lotsbestemming - en de Almachtige Voorzienigheid:

‘De meest passende analogie… voor de heerschappij [van het lot] wordt ons getoond in de teleologie van de natuur, die het doelmatige laat zien zonder kennis van het doel, speciaal daar waar van uiterlijk van doelmatigheid sprake is in de interactie van verschillende en vaak volkomen andersoortige wezens - zelfs in het anorganische bereik… De analogie van de[ze] innerlijk bepaalde doelmatigheid… laat ons begrijpen hoe vanuit verschillende, zelfs zeer ver van elkaar afgelegen, punten uitgaande en elkaar ogenschijnlijk vreemde krachten toch samen naar een laatste einddoel toewerken en daar uiteindelijk toch op juiste wijze samenvallen. Deze krachten worden niet door enig eigen bewustzijn aangestuurd, maar door een hogere noodzakelijkheid die vooraf gaat aan de mogelijkheid tot bewustzijn.’2

De toekomst behoort aan hen die haar waardig zijn
- zo waarlijk helpe ons God almachtig


  1. Titel van een science fiction film van Doug Lyman uit 2014 - het geregeld terugkeren van het thema van ‘buitenaardse invasie’ in Hollywood blockbuster films is opvallend en zegt veel over de psycho-sociale vervreemding van de Westerse leefwereld. ↩︎

  2. Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena↩︎