Hoe Karl Marx Europa vernietigde
7 minuten leestijd

Hoe Karl Marx Europa vernietigde

Identiteitsbeleid en de opkomst van institutioneel racisme

Geschiedenis
Hoe Karl Marx Europa vernietigde
7 minuten leestijd
Dit artikel is gededuceerd uit het komende boek Kafkaistan, Boekscout, 2023. In dat boek wordt hierover uitgebreid verder gegaan.

Tijdens een Commissievergadering van de Tweede Kamer in juni 2023 duidt Martin Bosma, PVV, er op dat identiteitsbeleid tot institutioneel racisme leidt. Heeft hij gelijk ? En zo ja, waar komt identiteitsbeleid vandaan en waarheen leidt het? Dat ga ik in dit artikel onderzoeken. Identiteitsbeleid is te omschrijven als beleid vervaardigen op basis van groepsidentiteiten van minderheden, naar geslacht, etniciteit, religie, afkomst en seksuele geaardheid.

Teneinde de achtergrond van identiteitsbeleid te achterhalen moeten we terug naar de Duitse denkers van de eind 18e en begin 19e eeuw verenigd in de Frankfurter Schule. De filosofen van die school staan qua denkwereld op de schouders van de filosofen van de Verlichting en de lange stoet filosofen die daarna volgden waaronder Georg Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels, Sigmund Freud en Friedrich Nietzsche. Ieder van de filosofen van de Frankfurter Schule komt met eigen denkbeelden over de werkelijkheid van die dagen, maar wat die denkbeelden zijn is in dit verband slechts van secundair belang. Centraal staat dat zij elkaar vinden onder één gemeenschappelijke noemer: ze onderschrijven in basis de theorieën van Karl Marx (1818-1883). Fundamenteel in het marxistische denken is dat alle menselijke verhoudingen, inclusief die in de historie, te vertalen zijn in termen van macht en machtsverschillen. Deze machtsverschillen leiden volgens marxisten tot hiërarchische verhoudingen en op hun beurt tot onderdrukking en achterstelling. De Frankfurter Schule-filosoof Jürgen Habermas (1929) benadrukt het belang van waakzaamheid en weerbaarheid voor machtsverschuivingen met mogelijk vreselijke gevolgen, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na het goeddeels instorten van de religieuze wereld eind jaren vijftig (“Hoe kun je nog in God geloven na Auschwitz") trad er een morele leemte op. Het marxisme was de nieuwe religie die voor het grijpen lag. Tijdens de studentenopstand eind jaren zestig van de vorige eeuw werden marxistische filosofieën van de Frankfurter Schule populair onder studenten en daarna als een uitslaande brand onder brede lagen van de bevolking salonfähig. De universiteiten en de culturele wereld zijn dol op marxisme. Ik onderscheid vier marxistische golven.

Eerste Marxistische Golf: Marxisme wordt manifest toegepast op de economische realiteit van onderdrukte en achtergestelde arbeiders. Het proletarisch internationalisme werd gelanceerd door Marx en Engels in het in 1848 gepubliceerde Communistisch Manifest met de leuze: “Proletariërs aller landen, verenigt u!” Dit leidt tot de Socialistische Eerste Internationale in 1864. Het wordt gevolgd door de oprichting van socialistische en communistische partijen in de jaren zeventig. De Eerste Feministische Golf die volgde, 1880-1919, heeft belangrijke marxistische tendensen. Vrouwen ontdekten dat zij op het gebied van onderwijs, politieke rechten, en rechtspositie een grote achterstand hadden en dat de dubbele seksuele moraal in hun nadeel werkt. Wilden vrouwen deze kwesties effectief aanpakken, dan was het nodig dat zij invloed kunnen uitoefenen op de politiek. Dus moesten vrouwen stemrecht krijgen. Zo ontstond de kiesrechtstrijd. In 1919 krijgen vrouwen in Nederland kiesrecht. De Eerste Wereldoorlog speelde hierbij een rol. Sommige organisaties leggen de nadruk op de specifiek vrouwelijke kwaliteiten voor vrouwen stemrecht. In de toekomst zullen er dan minder oorlogen zijn en zij zullen een vredelievende invloed op de politiek hebben. In de deelnemende landen bleek dat vrouwen prima in staat waren om de werkzaamheden van de mannen over te nemen. Terwijl de mannen aan het front vochten, deden de vrouwen het werk en hielden de maatschappij draaiende. Zo bewezen zij het staatsburgerschap waard te zijn. Vrouwen treden strijdvaardig op en Marx wijst hen de weg.

Tweede Marxistische Golf: Marxisme wordt geïntroduceerd in de Studentenopstand van 1968 en gaat via de zogenaamde Lange Mars door de Instituties door de cultuur en instellingen. Het wordt cultureel marxisme genoemd. Het politieke toneel schuift fors op naar links. Wat voorheen politiek midden was wordt nu rechts. De Tweede Feministische Golf begon in Nederland met de oprichting van de Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) in 1968. Een jaar later wordt Dolle Mina opgericht. Beide groepen maken zich sterk voor onder andere de afschaffing van wettelijke discriminatie van vrouwen, kinderopvang, vrouwenarbeid en keuzevrijheid bij abortus. De laatste twintig jaar maken vrouwen zich vooral sterk voor het slechten van het Mannenbolwerk en het doorbreken van het Glazen Plafond, gevolgd door de #MeToo beweging contra seksuele intimidatie. Marxisme wordt door de marxistische denker als Antonio Gramsci (1891-1937) en later door Michel Foucault (1926-1984) toepasbaar gemaakt voor vermeend achtergestelde minderheidsgroepen, zoals LHBGTI. Deze groepen dienen daarvan proactief verlost te worden door middel van positieve discriminatie via identiteitspolitiek in vrouwenquota, inclusie en streven naar ‘diversiteit’. Het leidt tot institutioneel racisme. Black Lives Matter, BLM, wordt in de VS geleid door drie donker gekleurde marxistische feministen. In Europa gaan zwarte en blanke mensen de pleinen op en steken een gebalde vuist in de lucht. Het doet denken aan de gestrekte arm en hand. De Critical Race Theory van Derrick Bell uit 1953 vindt vooral de laatste tien jaar toepassing op Amerikaanse universiteiten en leidt tot een door zwarten toegepaste segregatie, in casu racisme. Dit is opvallend is want de segregatie werd in de VS afgeschaft na de arrestatie van Rosa Parks in 1955 en het einde van de Jim Crow wetgeving. De segregatie werd toen opgeheven als zijnde racistisch. Nu wordt de segregatie zelfverkozen door zwart met racisme contra blanken als resultaat. Het kan verkeren zei Bredero…

Derde Marxistische Golf: Marxisme wordt in het extreme toegepast in woke, maar is niet langer als marxisme herkenbaar. De gedachte van woke is dat men wakker moet zijn om te doorzien dat sommige groepen in de samenleving gemargaliseerd worden. Dat betekent dus dat de sluier van vooringenomenheid en zelfingenomenheid weggenomen moet worden. Men moet zich realiseren dat er groepen zijn in de maatschappij die structureel onderdrukt en achtergesteld worden door personen die hoog op de apenrots zitten en machtig zijn. In het marxisme waren de onderdrukten de arbeiders. Nu zouden ook transgenderpersonen achtergesteld zijn. Woke lijkt goed maar is dat niet. Het gaat naar waanzin. Het doet denken aan de Culturele Revolutie in het maoïsme. Het is een uiterst onverdraagzame denkrichting, een religie. Het betekent uitsluiten van ‘anderen’, de niet-wokisten. Structurele discriminatie van groepen treedt op, met name van ‘de witte man’. Het leidt tot absurde denkbeelden rond genderidentiteit en discriminatie van degenen die daarin niet meegaan. Zij worden verstoten. Kenmerkend is dat zwart en blank zwelgen in het slavernijverleden. Blank is zó schuldig! Excuses en al dan niet verkapte herstelbetalingen volgen. Woke leidt tot verandering van de taal en verkettering van degenen die daarin niet meegaan. De radicale beweging Extinction Rebellion eist via burgerlijke ongehoorzaamheid klimaatmaatregelen door de overheid om de klimaat- en ecologische crisis te lijf te gaan. Rechters treden steeds vaker op als toetser en scheidsrechter in brede maatschappelijke conflicten die voorheen aan de politiek toevielen. De rechtsstaat wordt ten grave gedragen. Woke is een uitwas en een logisch gevolg van de identiteitspolitiek. Europa verkeert thans in de Derde Marxistische Golf. Opvallend is overigens dat president Vladimir Poetin meent dat Europa met woke de weg kwijt is, nota bene een oud-communist. De denkbeelden van de filosofen van de Frankfurter Schule, nota bene veelal van Joodse komaf, staan aan de basis van institutioneel racisme, zoals we dat thans meemaken. Hoe verhoudt zich dit tot de Verlichting? Is Identiteitsbeleid in lijn met de Verlichting? Nee, integendeel. De Verlichting staat voor ratio, de wetenschap en gerechtigheid centraal. De Marxistische Golven staan hier haaks op: wars van het individu met de focus op de collectiviteit, wars van feiten die utopia verhinderen en wars van gerechtigheid naar racisme en discriminatie.

Vierde Marxistische Golf: Marxisme van woke heeft nu de maatschappij volledig in z’n greep. Woke heeft de macht. Het heeft de arbeidsmarkt aangevreten en de meritocratie mag die naam niet meer hebben. Alles staat in het teken van DEI, in theorie diversity, equity, inclusion, maar in de praktijk discriminatie, uitsluiting en indoctrinatie. De maatschappij is niet langer institutioneel racistisch, maar compleet racistisch. Europa takelt verder af mede door de gestage instroom van berooide en soms criminele gelukzoekers uit Afrika en het Midden Oosten. Europa raakt verpauperd en de schuldige witte mens wordt voor tribunalen geleid en gaat achter slot en grendel. Er treedt een exodus van blanken op naar ‘veilige landen’. Een vermeend democratisch verkozen zwart-moslim coalitie wordt gevormd. De twee blanke partijen komen in een langdurig cordon sanitair terecht. Op de Dam in Amsterdam wordt voor het paleis een standbeeld van Karl Marx opgericht. Het koningshuis verdwijnt en het vermogen en de bezittingen worden geconfisqueerd, inclusief de Griekse woning en de speedboot. Karl Marx kijkt vanaf zijn wolkje verheugd toe hoe kapitalistisch Europa ten onder is gegaan. De Vierde Marxistische Golf moet nog aanbreken, maar het zal niet lang meer duren. Het heeft even tijd gekost, maar Karl Marx heeft toch gewonnen!

Waar bovenstaande tekst volledig aan voorbij gaat, is dat de Frankfurter Schule allereerst een asset van de CIA/US State Department was en als zodanig juist uitgesproken anti-communistisch was.

Figuren als Adorno, Horkheimer en Marcuse pleitte ervoor het Marxisme van zijn filosofische fundamenten te ontdoen. Zo wist de CIA/US State Departnment de linkse krachten in het Westen te neutraliseren en integreren in het heersende kapitalistische systeem (ofwel: gecontroleerde oppositie).

Door het Marxisme te perverteren en de geschiedenis niet langer in termen van klassenstrijd uit te leggen, maar voor te stellen als een strijd tegen alle vormen van individuele onderdrukking, werd het door de Frankfurters van zijn filosofische basis ontdaan. Links werd zo handiug geinstrumentaliseerd ten behoeve van het kapitalisme.

Hun nieuwe ideologie van onbegrensde individuele menselijke verlangens, leidde nu juist tot gigantische nieuwe terreinen voor het kapitalisme om uit te buiten.

Deze ideologie van volledige zintuiglijke bevrediging werd compleet geabsorbeerd door het kapitalisme. Ontucht in muziek, films en TV paste bv perfect in de koffers van de grote mediaconcerns evenals een opkomende porno-industrie.

Deze ideologie past perfect bij het kapitalisme: de klant heeft altijd gelijk en hedonistische verlangens worden consumentenkeuzes die door de markt bevredigd moeten worden.

Deze ontwikkeling komt dus niet vanuit het communistische blok voort, maar vloeit voort uit het kapitalistische westen, waar het zijn meest uitgesproken expressies kent.

Men kan zich afvragen waarom reactionair rechts dit altijd over het hoofd lijkt te zien en naar de verkeerde vijand wijst?

Bovenstaande reactie is onjuist. In de eerste plaats wordt de bewering nergens met enig bewijs gestaafd. Wijlen Christopher Hitchens:”wat zonder bewijs beweerd wordt kan zonder bewijs verworpen worden.” Er is geen aanwijzing dat CIA/US State dpt betrokken is geweest bij het werk van de Frankfurter Schule op de Columbia University tijdens WO2. Het is een valse aantijging voor de integriteit van zowel deze universiteit als van de leden van de Frankfurter Schule. Het werk van de Frankfurter Schule was al ver voor hun vertrek naar de VS gericht op communisme en is in opkomend nazisme verborgen gehouden. Het was de communist Antonio Gramsci die later het marxisme breder heeft getrokken van onderdrukking van de arbeiders naar onderdrukkers en onderdrukten en zo de weg baande voor cultureel marxisme.

De associatie van vooraanstaande Frankfurters zoals Adorno, Horkheimer en Marcuse met CIA frontorganisaties zoals het “Congress for Cultural Freedom” en het “Institute of Social Research” is geen geheim en uitgebreid gedocumenteerd.

Toch heel raar dat die Frankfurter “communisten” nu juist een thuis vonden in Westerse kapitalistische instituties, waar anti-communistische intelligentia werden opgeleid. Niet voor niets werden ze in het communistische oostblok met argusogen bekeken.

Verder zullen de Frankfurters ongetwijfeld wat ideeen ontrokken hebben aan de theorie van Gramsci (wat men inderdaad als echt cultureel Marxisme zou kunnen karakteriseren).

Maar dat doen de filosofen van nieuw rechts ook. Maakt dat hen dan ook ineens “communisten”?

Feit is dat de ideeen van de Frankfurt Schule meer op Freud en bourgeois ideeen steunen, dan op Marxistische of zelfs “cultuur-Marxistische” theorie.

Ze ontdeden het Marxisme juist van zijn filosofische basis, om zo Westers links te institutionaliseren en integreren binnen het Westerse kapitalisme. Gecontroleerde oppositie dus.

De in het bovenstaande artikel beschreven fenomenen passen dan ook veel meer in de context van het westerse kapitalisme, waarin iedere vorm van etnische, culturele en traditionele eigenheid een obstakel vormt voor de globalistische massacultuur van de mondiale wereldmarkt.

Feminisme en massamigratie om de arbeidsmarkt te verzadigen en lonen te drukken. LHBGTI-onzin om de kas van big pgarma te spekken. Empowerment van minderheden om globalisme en massacultuur af te dwingen door de nationale natiestaat op te blazen.

Niet verwonderlijk dus dat het de grote multinationale kapitalistische ondernemingen en door hen met veel kapitaal gespekte universiteiten en NGO’s zijn, die deze ellende aan de man brengen.

Waar het voormalige communistische oostblok relatief gezien nog erg traditioneel en nationaal is, is het toch vooral het kapitalistische westen geweest waar deze ellende zijn grootste expressies vond. Dat is veelzeggend.

Dat is dus geen communistisch complot, maar vloeit gewoon voort uit de economische machinaties van het kapitalisme (en daar zou rechts nog best iets kunnen leren van Marx).

Mooi artikel!

“Empowerment van minderheden om globalisme af te dwingen…”, dat is marxisme! Proletariërs aller landen verenigt u! Voor details is boek van John Abromeit “Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurter Schule” een aanrader.

Beste Frits, proletariers zijn als economische klasse juist een meerderheid. De Frankfurt Schule heeft het echter niet over proletariers.

Zou je daadwerkelijk een keer Marx lezen, dan zou je wellicht inzien dat globalisme direct voort komt uit de kapitalistische verhoudingen.

Kapitalisten accumuleren steeds meer macht en kapitaal, met als direct gevolg dat hun kapitaal inmiddels de nationale grenzen overstijgt en er transnationale monopolies zijn ontstaan.

Daarmee wordt het kapitalisme dus globalistisch/kosmopolitisch en wordt de natiestaat voor hen een obstructie voor hun aspiraties.

Bekijkt men in dat licht massa immigratie en multiculti, dan wordt het duidelijk dat dit de agenda van de kapitalisten die de macht hebben op twee vlakken dient:

Enerzijds wordt het arbeidspotentieel uit de derde wereld aan de voordeur afgeleverd, zodat lonen gedrukt kunnen worden en sociale rechten (verzorgingsstaat) afgebouwd.

Anderzijds zorgt de omvolking tot het desintegreren van nationale culturen en tradities ten gunste van de globalistische consumentenmaatschappij, waarin de mens wordt gereduceert tot individuele vervangbare tandwielen in de kapitalistische machine. Iedereen Nikes, een Iphone, MacDonalds en Coca Cola…

Win-win voor de kapitalisten dus.

De Frankfurt Schule heeft definitief met Marxistische theorie gebroken en hield daarmee op Marxistisch te zijn.

De Frankfurters waren uitgesproken anri-communistisch en konden daarom op warme belangstelling van de CIA rekenen.

Je kunt mensen zand in de ogen strooien door te wijzen naar het vermeende “communistische” spook dat sinds ‘89 al geen noemenswaardige macht van belang meer is.

Of je erkend gewoon dat wat tegenwoordig voor “links” door moet gaan, inmiddels gewoon uitstekend geintegreerd is in het kapitalistische systeem en dat al die partijen van links tot rechts dezelfde systeemagenda voorstaan (inderdaad: een kartel).

Die systeem agenda is tegenwoordig globalistisch en kosmopolitisch, omdat de kapitalistische monopolies die de mondiale economie beheersen dat zelf ook geworden zijn. Dat is niet een of ander communistisch complot, maar gewoon een gevolg van de kapiralistische logica.

Dat is dan ook de voornaamste reden dat kapitalistisch West-Europa definitief in een gedegenereerd multiculti ghetto is veranderd, terwijl ex-commie Oost-Europa nog relatief nationaal en traditioneel is (een trend die snel gekeerd wordt nu ook die landen de zure vruchten van het kapitalisme mogen plukken).

Meer over hoe de CIA nieuwlinks ondersteunde vind je in:

https://www.amazon.com/Cultural-Cold-War-World-Letters/dp/1595589147