Is conservatieve samenwerking met moslims onwenselijk?
13 minuten leestijd

Dennis Honing

Is conservatieve samenwerking met moslims onwenselijk?

Een reactie op ‘tegen een politiek verbond met moslims’

Is conservatieve samenwerking met moslims onwenselijk?
13 minuten leestijd

Ik heb het stuk ‘Tegen een politiek verbond met moslims’ op Heraut met veel interesse gelezen.1 Het is mooi om te zien dat de ideeen rond een conservatieve alliantie met moslims gaat leven, en dermate zo dat men erover denkt, spreekt en schrijft.

Het stuk eindigt met een oproep dat vooral Germanen zelf hun problemen moeten oplossen. Men moet niet zomaar bij de pakken neer gaan zitten en zich gewonnen geven aan omvolking. Maar dit is mijn inziens een onvolledig uitgewerkt vertrekpunt voor rechtse Germanen? Want als je dus een uitsluitend blanke uitweg wil scheppen uit een situatie in Nederland zoals deze is in 2022, wat doe je dan met al die niet Germanen?

Ga je die negeren door jezelf zoals in Amerika terug te trekken naar het platteland? Dat de steden worden afgestoten aan immigranten en kleuringen?

Ga je die elimineren zoals de nationaal-socialisten?

Neem daar eerst een helder standpunt over in alvorens te mijmeren over de redding van de etnische Germanen in Nederland.

Het ‘millet systeem’

In mijn ogen valt de situatie het best te ondervangen met een soort neo-Ottomaans ‘millet systeem’. De Ottomanen tolereerde verscheidene minderheden en andersdenkenden in hun rijk, gevat in eigen zuilen. De orthodoxen, katholieken en Joden bijvoorbeeld. De leiders van die zuilen hadden dan contact met de sultan en waren een aanspreekpunt. In feite was er in het Ottomaanse rijk dus al sprake van een conservatieve alliantie, waar Abrahamitische groepen met verschillende heilige boeken in één samenleving konden leven omdat ze simpelweg overlappende waarden hoog hielden als God, gezin, eer, gebed en orde. Iedereen was geholpen met deze pluralistische alliantie. En natuurlijk hadden de Ottomaanse legers dit Europese gebied verkregen middels verovering, maar tegelijkertijd vielen de Abrahamitische puzzelstukjes daarmee ook wel weer sluitend op hun plaats; de Joden waren een diaspora die zoals altijd in afwachting zijn van hun eigen politieke leider, de Messias, de christenen geloofden dat Jezus heeft gezegd dat je aan de keizer moet geven wat van de keizer is. Een helder apolitiek standpunt. En daar waren de Moslims dan als politieke bekroning op die Abrahamitische familie.

In Nederland nemen de Germanen af. Iets wat islamitisch helemaal niet wenselijk is. Je ziet volkeren graag geïslamiseerd maar niet geëlimineerd. De Germanen zouden gewoonweg de oerzuil van een millet systeem Nederland moeten vormen. De native stam. Waarbij men door conservatisme weer groeit in aantallen en bloeit in gedrag. Hiernaast leven dan andere zuilen zoals Nederlandse Marokkanen en Surinamers. Cultureel en/of religieus conservatisme is wat hen bindt. Zoals de Armenen, Joden, Koerden en Turken in het Ottomaanse rijk werden gevonden door hun religieus culturele conservatisme. Iedereen wilde homoseksualiteit indammen. Iedereen wilde stuurloos materialisme indammen en onverschilligheid indammen. Dit was de consensus die werd bereikt. In de Islam leren wij dat iedereen is geboren met een zogeheten ‘fitrah’ een natuurlijke aanleg tot geloof en het doen van het goede. Dat doen van het goede begint met een hang aan eerlijkheid. Hierin vinden mensen elkaar, ondanks dat culturen en rassen verschillen. En zo zien we dat de achterban van Jordan Peterson, de Germaanse jongens binnen de alt-right en de nieuwe generatie moslims steeds duidelijker overlappende standpunten aan de dag leggen. Tel daar de stellingnames van bestaande groepen als bevindelijk gereformeerd Nederland en de strenge katholieken bij op en je hebt een verzameling mensen die al bestaan. Je hebt een verzameling mensen die nagenoeg hetzelfde denken en willen. Die dus alleen elkaar als ‘millet’ zouden moeten zien te dulden in deze staat. Deze alliantie ligt feitelijk voor het oprapen. Tenzij je elkaar dus liever zou willen negeren of elimineren. De alliantie is de oplossing omdat we hetzelfde nastreven aan waarden. Belangrijk is voorts de erkenning van Nederland als paraplu.

Want Nederland is de paraplu waar al deze millets onder leven. Dat zullen ook de moslims moeten erkennen. En inderdaad, de alliantie met links en extreemlinks die zoveel moslims zijn aangegaan is in mijn ogen een verschrikking.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Ik kan niet anders dan eerlijk bekennen dat de coalitie tussen moslims en links een ondermijnende werking heeft voor Nederland. Uiteindelijk zal het ook een ondermijnende werking hebben voor moslims zelf, omdat partijen als GroenLinks en D66 uiteindelijk azen op de assimilatie van moslims. Voor deze partijen is paternalisme de norm en dus wordt de ander niet bekeken als gelijke (wat je met een alliantie zou doen) maar als project. Met de ander dient gewerkt te worden. En als je die ander dan de juiste handvaten geeft dan zal men zich ontwikkelden tot een modelburger. Dat wil zeggen: een nihilistische seculier.

En ook hier hebben moslims en Germanen elkaar nodig. Want waar de moslims veel beter dan de Germanen door hadden hoe bepaalde Joden de Germaan middels zelfrelativering om de zionistische vinger hadden gebonden, daar hadden de rechtse Germanen beter door hoe links immigranten als stemvee indoctrineerde met de SJW-subcultuur. Het maakt niet uit of je jezelf als Germaan nu relativeert ten aanzien van de ‘arme Joden’ en vervolgens je vrijheid van meningsuiting opgeeft voor specifiek deze groep, of dat je je vrijheid van meningsuiting opgeeft ten aanzien van vrouwen en immigranten binnen de SJW-subcultuur: die vrijheid moet behouden worden en zowel boomer*-rechts als links Nederland bedreigen deze vrijheden en proberen conservatisme te relativeren of zelfs elimineren.

Daar vinden Germanen en moslims elkaar. Ja, dat moslims zo innig zijn met links is mij als bekeerling een doorn in het oog. Ja, dat zoveel rechtse Germanen zich laten bespelen door zionistisch-rechts zoals een PVV is mij een doorn in het oog. Pluriform conservatisme is de oplossing. Millets vormen in één Nederland. Met als gedeelde waarde conservatisme en de erkenning van die Nederlandse staat als huis voor allen.

Politieke dominatie

Maar is het dan niet zo dat moslims eigenlijk politieke dominatie beogen, waardoor een alliantie onmogelijk zal zijn?

Historisch zijn er rijken geweest waarbij de moslims streefden naar een eigen leefgebied of het politiek neutraliseren van kwaadaardige politieke systemen. Moslims zagen het annexeren van een gebied destijds als het bevrijden van dat gebied. Net zoals westerlingen dit zien met democratie brengen naar regio x. Het is zelfs zo dat niet-moslims op momenten deze islamitische overnames hebben bejubeld of zelfs actief gesteund, omdat de kwaliteit van leven verbeterd werd.

Velen weten dat Spanje is veroverd door de moslims. Maar hoeveel mensen weten dat dit op uitnodiging was van Spaanse Joden die onder de Visigoten leefden? Die zelfs bepaalde stadspoorten hebben geopend voor deze oprukkende Moren?

Veel mensen weten van de Ottomaanse belegering van Wenen. Maar hoeveel weten er van de protestantse Transsylvanische prins die meevocht bij die aanval aan de zijde van de Sultan?

Velen weten van de Nederlandse onafhankelijkheid. Maar hoeveel weten er dat de Geuzen zich gesteund wisten door het Ottomaanse rijk dat Nederland als eerste staat in de wereld heeft erkent. De Geuzen droegen halve maantjes op hun kleding met de tekst ‘liever Turcs dan paaps’ (’liever moslim dan katholiek’) waarmee zij doelde op het pluralisme van de Ottomanen waar je als protestant dus wel zou mogen geloven wat je geloofden. Nederland zou als onafhankelijke staat exact dit type Ottomaanse pluralisme invoeren waarbij meerdere geloven mochten voortbestaan, het zij met één hoofdstroming. Dat was voor de Ottomanen de Islam en voor Nederland het calvinisme. Ook het beroemde Edict van Torda dat bijvoorbeeld onder Nederlandse remonstranten wordt gevierd als humanistische mijlpaal van protestants Europa is een kopie van een fatwa van de Ottomaanse pasja van Buda (hedendaags Boedapest) alwaar werd gesteld dat alle christelijke denominaties elkaar dienden te dulden.

Die kwade islamitische expansie ligt dus genuanceerder dan men vaak denkt. Ja men veroverde. Maar zoals we zien werd dit vaak genoeg beschouwd als een stap vooruit voor volkeren. Waaronder door externe volkeren als Joden en protestanten.

Maar ik geef u verder gelijk: expansie en dominatie is niet wat de Nederlandse moslim zou moeten willen. En het deel dat dit dan ook echt wil is klein. Denk aan groepen de jihadi salafisten of Hizb ut Tahrir. Deze groepen kennen we, zien we en representeren bij lange na niet de breedte van de Nederlandse moslims. Een groep die overigens theologisch en cultureel tamelijk verdeeld is, maar waarbij de gemeenschappelijke deler is dat een jonge generatie wil wonen, werken en recreëren met behoudt van de eigen (conservatieve) identiteit.

Deze mensen zijn niet bezig met een politieke overname. Het bestaan van een partij als DENK - even los van wat je daar inhoudelijk van vind - bewijst al dat men hier in Nederland als Nederlandse burger zaken wenst te adresseren. Middels democratische weg. Kijken wij naar de theocraten die Nederland bijvoorbeeld actief verlieten voor de politieke strijd in Irak en Syrië kom je uit bij 300 man op een miljoen Nederlandse moslims. Dat betekent dat hoe graag de media ook hun ogen op de jihadisten heeft willen richten, deze groep verwaarloosbaar klein is.

De groep die dus geen politieke overname wil maar wel politieke inspraak is de meerderheid. Neem dat mee in uw overdenkingen.

Onder deze groep bestaan inderdaad Germanen kritische gevoelens. Zoals wij beide betreuren komt dat voort uit de langdurige alliantie van moslims met links. Mijn spreken over de rechts islamitische alliantie is dan ook zeker niet alleen gericht tegen Germanen. Juist ook moslims moeten inzien dat links vaak alleen maar leidt tot zaken als individualisering, feminisme, secularisme en abortus.

Boomer-rechts én islamitisch Nederland hebben beide in de hitte van de strijd het postmodernisme aangewend als oplossing, daar waar ik het zelf zie als probleem. De een ziet dit postmodernisme als authentiek Nederlands leven in blijheid en vrijheid. De ander als smoes om gelijke rechten ten aanzien van Germanen mee op te eisen.

Uiteindelijk zijn hier nu moslims die je zonder genocide of verdrijving niet meer weg krijgt. Uiteindelijk is dit een Germaans land dat voor de ontzuiling eigen tradities kende. Allochtoon en autochtoon kunnen elkaar vinden in het omarmen van hun tradities en de conservatieve overlap net zoals de Ottomanen te laten dienen als een culturele orde. Niemand wil homopropaganda op een basisschool. Niemand wil seksualisering van jongvolwassenen via muziek subculturen. Niemand wil omgevolkt worden of geassimileerd. Daar moeten we elkaar gaan vinden. Waarbij Piet zijn basis voor dat conservatisme ontleend uit zijn kerk, Klaas uit het discours van Jordan Peterson en Redouan uit de moskee.

Uitheems of inheems

Dan tot slot de vraag of de Islam uitheems is of inheems.

Het eerste wat bij me opkomt is de wedervraag of jodendom en christendom inheems zijn aan Germaanse gebieden? Voor de neo-Paganisme belevende Germaan is de katholieke kerk weer die grote vreemde die zichzelf kwam opdringen aan West-Europa, hetgeen dan beschouwd zou moeten worden als slechte zaak.

De Islam speelt een aanzienlijke rol in Europa. Vanaf het jaar 800 worden gebieden als Spanje, Portugal en Sicilië geïslamiseerd. De Islam steekt diezelfde periode de kop op in Frankrijk en het vasteland van Italië. In Hongarije is er de Böszörmény gemeenschap. Een groep moslims die evenals lokale Joden als burgers leven onder een polytheïstische koning en die zelfs hoge posities bekleden in dat land. In Polen, Wit Rusland en Litouwen (destijds gebundeld als Pools Litouws gemenebest) komen in 1400 groepen islamitische Tataren binnen als vluchtelingen. Ze onttrekken zich van de onderlinge oorlogen van de nazaten van Djhengiz Kahn en zullen hun uitgekristalliseerde krijgers kunsten inzetten als burgers van hun nieuwe land. Deze zogeheten Lipka Tataren strijden zelfs mee in 1600 met de Poolse koning tegen de Ottomanen.

Spanje wordt in 1400 veroverd door de katholieke Habsburgers waarna de islamitische Morisco gemeenschap nog tweehonderd jaar zal overleven in dat land. Zij zijn de Spaanse moslims. Uiteindelijk worden ze in 1600 verdreven en komen ze terecht in landen als Marokko, Tunesië, Algerije en Turkije. Kleine groepen strijken zelfs neer in Amsterdam en Venetië. Maar deze trekken uiteindelijk toch door naar islamitische gebieden. Interessant is dat de Moriscos een dermate eigen Europese cultuur hadden vergaard, dat ze in Marokko bekritiseerd zouden worden om het telen van druiven voor wijn en lange tijd enkel onderling zouden huwen. In Turkije staat hun moskee in de christelijk Joodse wijk van Istanboel en niet in de moslimwijk.

Dan de bekeerlingen van Europa. Het bekeren van Germanen en latijnstalige Europeanen is niet zomaar iets wat pas met de massa-immigratie op gang zou komen.

Dezelfde bronnen die ons leren dat de Morisco gemeenschap in Amsterdam een eigen moskee tot hun beschikking heeft gehad in de gouden eeuw, leert ook dat er vanuit allerlei hoeken ‘zich ketters kwamen melden om besneden te worden’.

De beroemde Zweedse schilder Ivan Aguéli bekeert zich tot de Islam, hetgeen de Franse schrijver René Guénon weer zou inspireren tot bekering, waarop vanuit zijn invloed Brit Martin Lings weer zou bekeren waarbij laatstgenoemde middels zijn boek ‘The Book of Certainty’ de bekende Amerikaanse bekeerling Hamza Yusuf zou prikkelen om zich in de Islam te verdiepen, met bekering tot gevolg. Hier zie je een schitterende kettingreactie die omschreven zou kunnen worden als blanke zelf islamisering.

Een ander voorbeeld is Abdullah Quilliam die zich in de 19e eeuw bekeerd en in Liverpool een moskee zal bestieren voor een groep moslims waaronder verscheidene bekeerlingen.

Ten tijde van de reformatie is er de Duitse katholieke geestelijke Adam Neuser die samen met anti-trinitariër de dialoog zoekt met de Ottomanen, zich later bekeerd tot de Islam en verhuisd naar het Ottomaanse rijk.

Hier in Nederland zien we tijdens het interbellum bekeerling Mohammed Ali van Beetum zich hard maken voor een Nederlandse moskee. Hij wijst daarbij op de Grande Mosquée du Paris die Frankrijk had gerealiseerd om zich als één rijk te profileren met gebieden als Algerije. Van Beetem stelde voor dat Den Haag middels het bouwen van een nationale moskee voor Nederland een zelfde gebaar kon maken. Die moskee kwam er toen niet maar van Beetem kreeg het wel voor elkaar dat moslims een hoekje van de algemene begraafplaats ter beschikking kregen.

Wanneer we lezen over deze bekeerlingen zien we dat door heel West-Europa heen er spraken is geweest van blanke zelfislamisering. En dat er zonder zendingswerk vanuit de islamitische wereld al stappen werden gezet vanuit blank Europa naar die Islam.

Om dan te doen alsof de Islam zomaar uitheems is, is mij teveel een restant van christelijk polemisch denken uit vervlogen tijden. Nog los van architectonische, wetenschappelijke en filosofische invloeden vanuit de islamitische wereld zijn er dus ook de Europese moslims. De Morisco’s, de Böszörmény, de Lipka-Tataren, de Bosniërs, de Pomakken, de Gorani, Torbesjen, die Albanezen die moslim zijn en de bekeerde Europeanen als ikzelf. Op dat punt is de Islam al lange tijd een inheemse zaak.

De Islam als de externe vijandelijke ander die enkel werd ontmoet onder het geklingel van zwaarden tijdens de kruistochten is een verregaande simplificatie van de zaak.

De massa-immigratie heeft de Islam hier niet gebracht. Wel heeft het haar versterkt. En nu is er een jonge generatie moslims die klaar zijn om links te verlaten. Die de Germaan niet in de rug zullen steken met een ideaal van een kalifaat of binnenlandse politieke overname. Deze groep zal een alliantie kunnen vormen met alt-right Germanen. Omdat onze doelen overeenkomstig zijn. Omdat we weten dat elkaar weg wensen niet de weg is. Voor een kalifaat is er in dit ideaal geen plaats zoals er eveneens geen plaats is voor een Germaanse etnostaat. De grenzen moeten dicht en de basis van dit land is Germaans, maar we zullen verder moeten als multiraciale conservatieve alliantie. Waarbij ieder zijn grote gezin mag hebben zonder de ander te willen overwoekeren in het kielzog van een Soros. Waarbij ieder een eerlijke vrije markt betreed. Waarbij ieder eerlijk onderwijs zou moeten genieten zonder (positieve) discriminatie of SJW-indoctrinatie.

Dat is het streven inzake de islamitisch rechtse alliantie.

Héérlijk weer van Dennis

Hieronder zal ik kort en krachtig alle argumenten behandelen op het artikel ‘tegen de Conservatieve Alliantie’ van een PVV-Boomer:

“Nu staat het buiten kijf dat ondergetekende onderschrijft dat een traditionele levenswijze het beste werkt om de harmonie in de maatschappij te waarborgen”

Mooi om te weten dat jij dat ook inziet. Alleen denkt Geert Wilders daar helaas anders over. De beste man staat voor decadentie. Dat is overigens ook juist zijn kritiek op de islam. Namelijk dat de islam discriminatoir is, duidelijk is in zijn genderrollen en hiërarchie. Dat de Islam het accent legt op waardigheid i.p.v. het promoten van seksuele promiscuïteit Je bent aan het verkeerde adres als je echt voor een heropleving bent van een religieuze cultuur.

“Jedoch…..schijnt het dat ze maar al te bereid zijn om uitheemse gebruiken over te nemen.”

Zou wel willen weten over welke gebruiken je het precies hebt. Het omarmen van de islam is geen voorwaarde. Het gaat erom dat we onder één conservatieve paraplu kunnen leven. Of jij nou een agnost bent of wat dan ook, de alliantie bestaat in het besef dat het conservatisme de oplossing is voor de kwaal en dat het louter focussen op symptomen terwijl de kwaal onbesproken wordt gelaten niet de oplossing is. En is het juist niet geruststellend dat de Germaan de islam omarmt? Want door die omarming van de islam ontstaat de drang wéér om een huwelijk aan te gaan en aan gezinsuitbreiding te doen. Zoals ik ook duidelijk maakte in mijn vorige column, doet de Boomer aan symptoombestrijding. Keert de Boomer terug naar religiositeit, dan zullen de lage geboortecijfers weer omhoogschieten en de hoge echtscheidingscijfers dalen.

“Het lijkt….traditionele islam al jaren (meer dan duizend jaar, eigenlijk) een bloedige strijd tegen Europeanen en tegen onze Christelijke religie voert.”

Neem Andalusië eens, waar de christelijke koninkrijken en islamitische koninkrijken eeuwenlang ook hebben samengewerkt tegen andere christelijke en islamitische koninkrijken. De geschiedenis vertelt toch wel een iets genuanceerder verhaal. En daarnaast kan je de islamitische bijdragen aan het westen niet onder stoelen of banken schuiven zoals, in de vertalingen en becommentariëring van Oud Griekse werken, medische literatuur, meetkunde, invloeden van de Saracenen op Europese architectuur, hygiënevoorschriften die voorheen in Europa niet bestonden. En ik kan nog een heel boek wijden aan de invloeden van de islam en moslims (pluralisme van de Ottomanen en Moren) op westerse constituties. Denk aan de Islamitische voorloper op wat we noemen de Magna Carta , het Edict van Torda geplagieerd van de Fatwa van de Pasja van Boeddha, de Amerikaanse constitutie beïnvloed door de islam, de Napoleontische code geïnspireerd op de Maliki Madhab , het getal 0 en papier geïntroduceerd hebben in Europa; de rijkelijke handel tussen de Ottomanen en Venetiërs waardoor er gelden vrijkwamen voor kunst en architectuur. Of neem de Lipka-Tartaren die zelfs omarmd werden door de Europeanen vanwege hun heldhaftigheid. En nog véél meer voorbeelden van overlappingen en invloeden.
Kortom, de geschiedenis laat ook interactie en uitwisselingen van cultuur en kennis zien tussen de Europese wereld en islamitische wereld. Goethe, Nietzsche, Napoleon, Kant, Copernicus etc. Allen kenden een diepe appreciatie voor de islam en laat die mensen de laatste mensen zijn waar sprake is van oikofobie.

“Bloedbaden in Nice, Brussel en Parijs te vergeten.”

Dat zijn inderdaad zorgelijke ontwikkelingen, eens. Maar dat heeft juist kunnen gebeuren door het ontbreken van een sterke Leitcultuur én ook natuurlijk het destabiliseren van het Midden-Oosten onder het mom van democratie (maar eigenlijk om de grondstoffen). Dan krijg je elementen binnen groeperingen die kunnen radicaliseren.

“Wij mogen wat mij betreft nooit uit het oog verliezen dat de islam uit is op spirituele en politieke overheersing, niet op samenwerking. Dit mogen wij als Europeanen niet vergeten. Nimmer.”

Dat is weer iets te kort door de bocht omdat de islam héél duidelijk is over contracten met niet-moslims en het respecteren van de regels van het land waarin de moslim zich begeeft. Dat wordt overigens ondersteund door talloze Ahadith , historische voorbeelden en verzen uit de koran. En wat je ook niet uit het oog moet verliezen is het feit dat de historische spanning tussen de Moor en de kruisvaarder niet meer aanwezig is in de huidige tijd. Het merendeel van de moslims leven hier gewoon een leven. Laten we hier niet doen alsof de moslim constant bezig is met domineren. Die maken zich zorgen om de huur, hun familieleden die het moeilijk hebben, hun kinderen die worden blootgesteld aan decadentie, hedonisme etc.

“Tweede mag het genoemd worden dat het merendeel van de moslims al verwikkeld zit in een politiek verbond, namelijk een met het links-progressivisme. Dit is altijd al een vervloekte coalitie geweest, maar toch is dit de realiteit. Het fenomeen is inmiddels opgepikt in verschillende onderzoeken. Zo bleek uit een onderzoek uit 2012 dat “72% van de respondenten stemt op de SP, GroenLinks of PvdA.” Het staat inmiddels bekend onder verschillende termen.”

Dat de moslims te veel met links in zee gaan geef ik je zeker gelijk in. Heeft dat denk je niets te maken met figuren als jij? De Boomer/judeofiele figuren als Eerdmans, Wilders en Wierd Duk? Deze proleten die de moslimgemeenschap buiten de politiek-rechtse deur houden? En denk jij niet dat de moslim niet staat te popelen op een partij die dezelfde gedachten draagt over het gezin, eer en God?

“Wanneer het er op aankomt, alsnog stemmen op díe partijen die hen meer gibs (en een grotere kans om meer van hun volksgenoten het land in te slepen!) geven. Dit draagt uiteindelijk alleen maar bij aan de omvolking van ons land, die met behulp van onze beoogde ‘bondgenoten’ gestaag doorgaat. Nederland daadwerkelijk Nederlands (dat wil zeggen, met een autochtone meerderheid) houden lijkt voor de Alliantie volstrekt geen prioriteit. Dat terwijl juist de migratiestromen de grootste existentiële bedreiging voor ons volk zijn.”

Houd de politiek-rechtse deur open voor de moslim en voor je het weet zie je ze meevaren op het VOC-schip. Juist door te herbronnen krijg je wéér een demografische opleving en door je eigen koers te varen zal je consistent zijn in het niet willen nemen van migranten omdat je zelf niet meer aansprakelijk bent voor het stichten van al die brandhaarden. Ook zal je moeten stoppen met dat ‘oneindige economische groei’ denken naar meer lokaliteit, want het leeuwendeel van de migranten zijn arbeidsmigranten uit Oost-Europa. 1/2)

“Er wordt haast uitsluitend gekankerd op onze liberale volksgenoten, waarbij thema’s als misdaad en immigratie op de achtergrond geraken, wellicht om de bruine bondgenoot niet op de tenen te trappen. Ik zie foto’s van Nederlanders die gebedsmatjes aanschaffen en als bezetenen uit de Koran lopen te citeren. De Reactionairen van de C.A. lijken dermate geobsedeerd te zijn met het ‘verslaan’ van het liberalisme, dat ze onderwijl evengoed bereid zijn hun eigen Nederlandse wortels achter te laten ten faveure van een uitheems geloof dat ogenschijnlijk wat dominanter overkomt. Iedereen die Nederland en het Nederlandse volk op de eerste plek wil zetten wordt afgedaan als Boomer-rechts, of anders van de hand gewezen.”

Wat criminaliteit betreft binnen mijn gemeenschap geef ik je volledig gelijk. Hogere straffen en dienstplicht, maar dat de Conservatieve Alliantie daarvoor de ogen sluit klopt niet. We opperen juist voor een sterke cultuur gefundeerd op religiositeit waarbij de straffen ook geïnspireerd zijn op die fundering.
Dus een Leitcultuur waarin hogere straffen en dienstplicht geldt.

“De Conservatieve Alliantie lijkt daarmee steeds minder op een pragmatisch verbond, en steeds meer op een spirituele en politieke onderwerping. Mijn oproep aan de mensen van de C.A. is dan ook: Wees niet bang voor de leus Eigen Volk Eerst en stop eens met al dat islamgeknuffel.”

De Conservatieve Alliantie bestaat in de erkenning dat wij dezelfde ideeën delen over ‘moraal en het bestaan’ en dat we de krachten moeten bundelen om weerstand te kunnen bieden aan het offensief van extreemlinks en neoliberaal rechts. Kijk om je heen, its you and me. Kijk als je koste wat kost niet wil dat er een conservatieve alliantie komt dan eerlijk zijn en zeggen dat je een Endlösung wilt van de moslimminderheid.

1Medina Carta ofwel het verdrag van Medina 2Islamitische rechtsschool van Imam Malik 3Overleveringen van het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

2/2)

Koran 5:51 - Neem niet de Joden en de Christenen als bondgenoten, zij zijn bondgenoten van elkaar.

Zo simpel is het.

Belangrijk onderwerp. Belangrijk genoeg om ook eens vanuit niet-civnat perspectief te bezien. De ‘Conservatieve Alliantie’ mag een handige tactiek zijn voor pragmatische dag-tot-dag politiek, als polcor ‘diversiteit’ facade en voor een comfortabel zeteltje extra hier en daar, maar heeft ook aanzienlijke strategisch implicaties. Voor een realistische analyse terzake vanuit Europees Nw Rechts perspectief kan men nu hier het oor te luisteren leggen; ‘De Salon. Aflevering 2: FvD en de Conservatieve Alliantie’, 3 maart 2022, op het nwe echt-dissidente YouTube kanaal ‘Europodcasts’ (link ).