Over de Zwarte Rots op de Noordpool
4 minuten leestijd
Jan de Maansnijder

Over de Zwarte Rots op de Noordpool

De Noordpool als symbool voor het Paradijs

Over de Zwarte Rots op de Noordpool
4 minuten leestijd
Dit is een vertaling van het essay ‘On the Black Rock at the North Pole’, het origineel is hier te lezen.

De opvatting van de noordpool als een zwarte magnetische rots omgeven door een cirkelvormig continent verdeeld door vier machtige rivieren is vrij oud (misschien zelfs teruggaand tot de eerste mens), maar werd wellicht voor het eerst enigszins uitvoerig beschreven in een boek uit de veertiende eeuw dat verloren is gegaan genaamd de Inventio Fortunata (het is natuurlijk mogelijk dat er eerdere uitgebreidere beschrijvingen zijn die niet zijn opgeschreven, of als ze zijn opgeschreven, volledig verloren zijn gegaan in de loop der tijd). De eerste samenvatting van dit boek is ook verloren gegaan, maar gelukkig was het zo invloedrijk dat alle kaarten die in de eeuwen daarna werden gemaakt deze voorstelling van de noordpool bevatten. Wij zullen hier geen beweringen doen over de stoffelijke verschijning van de huidige noordpool, maar veeleer trachten de symbolische betekenis te vatten van de kenmerken ervan zoals beschreven in de oudheid en de middeleeuwen.

Om met de rots zelf te beginnen, het is duidelijk dat deze Materia Prima (Eerste Materie) symboliseert. Haar kleur (of liever het absolute gebrek aan kleur) symboliseert haar (relatieve) onbestemdheid, haar locatie is het “middelpunt van de aarde” (of bij verlenging een “ingang” naar het middelpunt van de aarde), het feit dat het een rots is verbindt haar met de baetyls1, die ook middelpunten van de aarde waren (bijvoorbeeld de omphalos2). Haar “magnetische” eigenschappen vertegenwoordigen het vermogen om alle dingen “aan te trekken” en “af te stoten”, aangezien zij de moeder van alle dingen is. Tenslotte wordt beschreven dat zij 33 mijlen in omtrek is.3 Dit getal is duidelijk symbolisch (vergelijk de leeftijd waarop onze Heer is vergaan en de hoogste graad van de vrijmetselarij), 3 is het getal van de Hemel, 33 de Hemel der Hemelen.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals Reactionary Modernism, in onze boekenwinkel.

Reactionary Modernism

Nu, als de Rupes Nigra (zwarte rots) dan Materia Prima voorstelt, wat dan te zeggen van wat haar omringt? Men zegt dat het omgeven is door een kolkende zee, een draaikolk die allen vernietigt die niet waardig zijn het centrum binnen te gaan. Er wordt gezegd dat 4000 mensen hier zijn binnengegaan, maar nooit zijn teruggekeerd. Aangezien vier het getal van manifestatie is, zou men kunnen zeggen dat 4000 staat voor het geheel van manifestatie4 en dat dus alleen degenen die het gemanifesteerde geheel zijn ontstegen de zwarte rots mogen betreden (er wordt gezegd dat het aantal mensen dat naar binnen ging en terugkeerde 8 was, wat staat voor Gerechtigheid of de “Coincidentia oppositorum”, dat wil zeggen het samenvallen van tegendelen wat toevallig plaatsvindt in de Materia Prima). Deze “kolkende zee” is dan de “Bewaker van het Paradijs”, die moet worden verslagen voordat de Hof van Eden kan worden betreden. Hiermee verbonden zijn ook de vier rivieren, zowel aanwezig in de middeleeuwse noordpool als in de antieke opvatting van het Paradijs. In feite wordt Eden ook vaak beschreven als cirkelvormig, met vier rivieren die een kruis vormen door het centrum, waar de Boom des Levens staat. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de oude Hebreeën de Noordpool beschreven als hun oude thuisland? Misschien, maar zulke dingen zullen we nooit weten, dus laten we het houden bij wat we wel weten, namelijk de symbolische betekenis.

De noordpool vertegenwoordigt dan het Paradijs, het oorspronkelijke thuis van allen, waarheen wij verlangen terug te keren.


  1. Van Bet el, letterlijk “huis van God”. Een steen waarvan men geloofde dat het toegang verschafte tot een Godheid. Vergelijk ook Genesis 28, het verhaal van Jakobs droom: “hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op. En hij noemde den naam dier plaats Beth-el”. ↩︎

  2. De ὀμφαλός (navel) was een steen bij de tempel van Apollo in Delphi, men geloofde dat deze het middelpunt der aarde aangaf. ↩︎

  3. Duitse of Franse mijlen, deze verwarring geeft wellicht aan dat dit niet helemaal letterlijk moet worden genomen. ↩︎

  4. 1000 (of soms 10000) staat voor geheel of een hele verzameling. ↩︎

Ook in de Noorse kosmologie wordt de noordpool gesymboliseerd als poort tot het paradijs. In het midden van de noordpool staat Yggdrasill, de boom van het leven, waar aarde in contact staat met het hogere en lagere rijk.

Dit item heeft mijn volle intresse.