Wat wil SchoolsOUT met uw kinderen?
8 minuten leestijd

Wat wil SchoolsOUT met uw kinderen?

Het zoveelste regenboogproject nader bekeken

Onderzoek
Ter ere van Coming Out-dag wordt de regenboogvlag gehesen op een schoolplein.
Ter ere van Coming Out-dag wordt de regenboogvlag gehesen op een schoolplein.
8 minuten leestijd

Alice Cooper begon zijn lied School’s out in 1972 als volgt:

“Well, we got no choice
All the girls and boys (girls and boys)”

In het interventieprogramma “SchoolsOUT” zou deze zin al als ongewenst en niet inclusief taalgebruik worden beoordeeld, waarom wordt er immers slechts over girls en boys gesproken?

Deze week werd ik via mijn Linkedin-feed gewezen op de baan van projectmedewerker SchoolsOUT. Nieuwsgierig als ik was, ging ik in mijn onschuld eens kijken wat voor projecten dat nu daadwerkelijk zijn.

Waar regenboogpropaganda is, is COC

SchoolsOUT, is een samenwerkingsverband ter bevordering van LHBTQ+-acceptatie, naar eigen zeggen bieden zij ondersteuning op maat bij aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.1 Naast school-TV, lessen maatschappijleer en niet aflatende blootstelling van de jeugd aan allerlei soorten seksuele voorkeuren en gendervariaties in de media was er blijkbaar nu ook behoefte aan begeleiding op maat. Het samenwerkingsverband bestaat uit de Gemeente Nijmegen in de rol van financier en de GGD Gelderland-Zuid coördineert het geheel. Alle scholen zijn de doelgroep (basisscholen, middelbare scholen en het MBO) en de belangenorganisaties Dito, young LGBT+ en het COC regio Nijmegen zijn de belangenorganisaties. Vooral de rol van het COC bij scholen is erg dubieus, voor meer informatie hierover raad ik een eerder artikel op deze webstek aan.2

Op de website van SchoolsOUT laten zij zich erop voorstaan dat zij aan landelijke criteria voor succesvol en effectief werken voldoen en zelfs zijn erkend als gezondeleefstijlinterventie. Maar wat houdt dit in de praktijk in? Bijvoorbeeld dat leerlingen en medewerkers op scholen bekend zijn met LHBTIQ+-mensen naast heteroseksuele mannen of vrouwen en dat zij dit ok vinden. Het is niet de bedoeling negatieve dingen te zeggen over mensen met een andere seksuele of genderidentiteit dan zijzelf (let wel, niet over die zogenaamde genderidentiteit, nee, de hele persoon is gevrijwaard van negativiteit) en nog meer van dit soort zaken.

Deze doelen worden behaald door een adviseur die in gesprek gaat met de school aan de hand van een checklist. Later hierover meer.

De pijlers van SchoolsOUT

Interessant is het ook om te kijken naar de enkele van de pijlers van SchoolsOUT, zoals die te lezen zijn op desite.

Educatie: Heeft de school een constante leerlijn ‘seksuele en genderdiversiteit’?

Binnen elk vak zijn er aanknopingspunten te vinden om aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit. Integratie van dit thema zie je op veel scholen al ver binnen vakken als biologie, verzorging en maatschappijleer. SchoolsOUT probeert ook bij minder gangbare vakken seksuele diversiteit geïntegreerd te krijgen.

Denkt u zich eens in wat dit nu inhoudt? Het is al de huidige situatie dat seksualiteit en gendervariatie in de vakken maatschappijleer, biologie en verzorging zijn intrede hebben gedaan, echter dat is niet voldoende voor de het samenwerkingsverband van onder andere gemeente Nijmegen. Er mogen geen safe spaces meer zijn tijdens de uren wiskunde, aardrijkskunde of lichamelijke opvoeding om even te ontsnappen aan deze ideologie of wellicht iets te leren. Hoe kan een kind NIET gaan twijfelen aan hun genderidentiteit als dit onderwerp in iedere ruimte wordt aangesneden?

Zichtbaarheid: Draagt onze school uit dat iedereen zichzelf kan zijn en mag houden van wie die wil?

De schoolcultuur, de sfeer op school, de voorzieningen op school, lesinhouden, projecten en het (voorbeeld)gedrag van het schoolpersoneel hebben grote invloed op leerlingen. In de school is het nodig dat seksuele en genderdiversiteit zichtbaar is en gelijkwaardig.

Bovengenoemde zaken hebben inderdaad grote invloed op leerlingen, maar is het wel de rol van een belangengroep om de schoolcultuur te dicteren? Als het zo belangrijk is dat “iedereen mag zijn wie die is” (een zin die veel terugkomt in informatie van SchoolsOUT), waarom hebben ze dan belangenorganisaties nodig die ze vertellen wie ze zijn?

Beleid & regelgeving: Is aandacht structureel ingebed in ons schoolbeleid?

Onder deze pijler vallen afspraken en regels rondom seksuele- en genderdiversiteit. Deze bedden we structureel in binnen het bredere schoolbeleid van algemene diversiteit en omgangsvormen. We zetten hierbij in op blijvende aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit.

Buiten aandacht voor seksuele voorkeuren en gender moeten er regels en afspraken worden ingebed aangaande de omgangsvormen. Als acceptatie van de leerlingen na constante blootstelling tijdens lessen, gedrag van docenten en onafgebroken zichtbaarheid van LHBTIQ+‘ers onverhoopt toch nog achterblijft, dan wordt het gewoon afgedwongen door schoolbeleid. Deze houding geeft te denken, praten wij nog over acceptatie of onderwerping aan een ideologie?

Convenant

Op 10 december 2021 hebben verschillende ondertekenaars een ‘convenant SchoolsOUT 2022-2025’ getekend waarin verschillende afspraken worden gemaakt door het eerdergenoemde samenwerkingsverband.3 Met een opvallende toevoeging, de kinderopvang. Voor KION kinderopvang (44 kinderdagverblijven en 57 peutergroepen) tekende Eddy Brunekreeft en voor Nannies Kinderdagverblijven (10 kinderopvang locaties en een speelgoedwinkel) tekende Rutger van Straaten het convenant.

Hierin kwamen zij samen met de eerdergenoemde usual suspects van het COC, GGD, Gemeente Nijmegen en het onderwijs (PO,VO, MBO) de volgende zaken overeen.

  • De thematiek seksuele en genderdiversiteit op scholen wordt verbonden aan andere activiteiten voor een bredere inbedding, zoals Burgerschapsvorming, waarbij de eigenheid en zichtbaarheid van SchoolsOUT behouden blijven,
  • Genderdiversiteit meer expliciete aandacht krijgt,
  • Partijen actief bijdragen aan de inhoudelijke verdieping en verdere ontwikkeling van SchoolsOUT

En specifieke afspraken voor kinderdagverblijven:

  • Alle deelnemende kinderopvangorganisaties jaarlijks actief aandacht besteden aan Coming Out Dag
  • 100% van de deelnemende kinderopvangorganisaties in 2025 actief aandacht besteden aan seksuele en genderdiversiteit

Dit doet de vraag rijzen wat dit in de praktijk betekent. Hoe ziet actieve aandacht voor seksuele en genderdiversiteit uit voor babies, dreumesen of peuters? Nog niet zindelijk maar wel al oud genoeg om te weten of je demiqueer, transgender of panseksueel bent? Of wat te denken van kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan? Kinderen in de leeftijd waarvan de ouders het nog niet verantwoord vinden om ze alleen thuis te laten na school nota bene. Hoe wenselijk is het dan dat zij geconfronteerd worden met seksualiteit in het algemeen, laat staan de ontdekkingsreis van hun genderidentiteit? Dit alles zonder de ouders uiteraard. Het zal mij benieuwen hoe actief deze deelname aan het convenant van SchoolsOUT is gecommuniceerd aan de ouders van de kinderen op KION kinderopvang en Nannies Kinderdagverblijven.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

De specifieke afspraken voor de basisscholen (vertegenwoordigd door Harry Matser) waarin hij 100% van de basisscholen committeert aan de 4 pijlers van SchoolsOUT, laat ik maar even achterwege.

Hoe al deze afspraken er concreet uit zien, is nog gissen en lijkt de verantwoordelijkheid te zijn van de individuele leerkracht of kleuterjuf/-meester. We hebben in het recente verleden op het Hofnarretje en Jenno’s knuffelparadijs voorbeelden gezien van die vrije invulling van een van de medewerkers van een kinderdagverblijf.4

Checklist lgbtq+-vriendelijkheid

Enige houvast aangaande hoe de ideale onderwijsinstelling eruit ziet voor de belanghebbenden van SchoolsOUT wordt geboden door de checklists die voor het PO, VO en MBO zijn ontwikkeld.

Verdeeld over de eerdergenoemde vier pijlers zijn voor basisscholen verschillende minimumeisen om te voldoen aan de richtlijnen van SchoolsOUT waar onderwijsinstellingen zich aan hebben gecommitteerd middels het convenant.

Enkele voorbeelden voor het Primair onderwijs:

  • We doen mee aan Paarse vrijdag en andere landelijke activiteiten.
  • Er is een genderneutraal toilet.
  • Er zijn geschikte kleedruimtes voor iedereen.
  • We spreken iedereen aan met het persoonlijk voornaamwoord dat ze zelf prettig vinden.
  • Leerlingbegeleiders in de brede zin beschikken over een ‘regenboog’ sociale kaart.

Dit zijn leerlingen op de basisschool, die wordt gestimuleerd om eigen voornaamwoorden te kiezen. Godzijdank was dit toen ik de basisschoolleeftijd nog geen gemeengoed, anders waren mijn pronouns pika/chu of Bassie/Adriaan geweest.

Voor het voortgezet onderwijs en het MBO wordt er ook verwacht dat er een Gender Sexuality Alliance actief is, dat wil zeggen, een groep leerlingen die zich inzet voor genderneutrale toiletten, kleedruimtes etc. Zolang je maar jezelf kunt zijn.

Ter afronding

In een tijd waarin slechts de helft van de kinderen aan het eind van het groep 8 de minimale leesvaardigheid om te kunnen functioneren in de maatschappij haalt, is het bijzonder om te zien dat dit soort samenwerkingsverbanden voorrang krijgt.5 Is seksualisering van kinderen en behandelen van genderidentiteiten van leerlingen een kerntaak geworden van de Nederlandse scholen?

Als kinderen constant geconfronteerd worden met verschillende vragen over genderidentiteit en hun seksualiteit gedurende de volledige schoolcarrière is het haast onmogelijk om niet te twijfelen hieraan. Is er nog sprake van een natuurlijke ontwikkeling waarbij jongeren hun seksualiteit kunnen ontdekken op een moment dat zij dit willen? Of wordt twijfelen aan seksualiteit en sekserollen nu expliciet onderdeel van het curriculum in Nederland? Het SchoolsOUT-programma is tot op heden geconcentreerd in Nijmegen en de omliggende gemeenten, echter LinkedIn leert ons dat GGD Regio Utrecht ook een SchoolsOUT programma aan het opzetten is.

Laten we eens kritisch kijken of de rest van Nederland open staat om dit programma uit te rollen waarbij kinderen hun hele schoolcarrière de LHBTQ+-ideologie wordt ingeprent, van baby tot adolescent.

Wat mij zo verbaast, is dat er zoveel onbegrip en zelfs sterke afkeuring is over voorlichting aangaande lhbtiq. Zou eenzelfde houding ook niet passend zijn t.o.v. bijvoorbeeld de ‘christelijke’ visie op jongens en meisjes? Ooit bedacht hoe sterk benauwend die visie is voor kinderen, die het gevoel hebben in een ‘verkeerd’ lichaam te zijn geboren? Want het is geen modeverschijnsel, wat veel keurige mensen ons willen doen geloven. Het heeft altijd bestaan en heeft tot veel verdriet en ook zelfdodingen geleid. Bekendheid geven aan is geen propaganda, maar een poging kinderen te behoeden voor beklemmende gedachten dat ze er niet mogen zijn. Het is maar wat je belangrijk vindt: vasthouden aan het jouw ooit benepen opgelegde ‘hoe hoort het eigenlijk’ of een kind de kans en ruimte te geven zich te ontwikkelen naar zijn diepste innerlijk.

Het idee dat mensen als een autonoom wezen, zonder invloeden van buitenaf een identiteit of hun “ware zelf” ontwikkelen is onjuist. De heersende cultuur en wat hierin wel of juist niet gepromoot wordt speelt hierin een grote rol. Het is overduidelijk dat SchoolsOUT een factor wil spelen in de promotie van het zijn van een LHBTIQ+ persoon, aan u de vraag: Moeten (basis)scholen en peuterspeelzalen een podium bieden voor die promotie?

Scholen zijn tóch al als gevangenissen: de meeste tijd tussen 4 muren zitten. Stíl zitten! (En dat op die jonge leeftijd!) Niet mogen praten of een keertje schreeuwen (wanneer je boos bent of wanneer je uitbundig vrolijk bent). Vragen (!) of je naar het toilet mág! Één kwartiertje gelucht worden. En vooral: luisteren, ook al heeft iets totaal niet je interesse, Luisteren, kinderen! (Luisteren volwassenen: doe dat mond-neuskapje op. Want dit is een sociaal experiment: hoe goed luisteren de borgers naar de dictatoriale overheid?.) Luisteren! Niet naar je Zelf, maar naar ……….. je programmeur! Volgende inprogrammering? »> LHBTIQ…. Nóg verder van je Zelf [verwijderd worden].